Äldre kunskaper om mikrovågsstrålning

Äldre kända kunskaper som mobilindustrin och försvaret känner till

1945 Radarsjukan Sjukdomen drabbade personal som jobbade nära en ekoradiostation.
Symptom: huvudvärk, yrsel, trötthet mm. Allt fler insjuknade och man kunde så småningom säkerställa att det var strålningen som orsakade hälsoproblemen

1959 Flygvapnets radarskola Major Bränning konstaterar att 100 – 1000 MHz absorberas till uppåt 40 % av kroppens vävnader sker huvudsakligen i de inre vävnaderna där det inte förekommer många känselnerver. Mellan 1000- och 3000 MHz absorberas ända upp till 100 % och i huvudsakligen i de inre vävnaderna. Över 3000 MHz absorberas uppåt 40 %, men där sker absorptionen mer i de yttre vävnaderna, vilket inte är så farligt då man här känner uppvärmningen och skyddar sig. En grads uppvärmning av kroppen betraktas som kritisk. Man ser också att de känsligaste organ för uppvärmning är hjärna, ögon och mage.

1959 Mikrovågssjukan Rysk långtidsstudie. Dessa studier pågick i upp till 10 år. Vissa personer följdes i upp till 20 år. I väst har inga studier gjorts där människor studerats under så lång tid. Det gör de sovjetiska studierna unika som grund för att bedöma de långsiktiga effekterna av EMF.
En del av symtombilden var: Störningar i autonoma nervsystemet (vilket bland annat Kjell Hansson-Mild konstaterat hos elöverkänsliga), energibrist, sömnproblem, huvudvärk, olika hjärt- och kärlproblem, depressioner, hyperaktivitet och oro. Men forskarna fann också många objektivt bekräftade diagnoser exempelvis: EEG-förändringar, störningar av den biologiska klockan, störningar i det hormonproducerande system som utgörs av hypotalamus, hypofysen och binjurebarken, förändringar i autonoma nervsystemets styrning av hjärta och kärl, Störningar i matsmältningen, vilotremor i fingrarna.
Andra viktiga iakttagelser som gjordes är att besvär av EMF ökar med tiden samtidigt som känsligheten ökar och att förändringar i kroppens sätt att fungera uppstår först efter tre till fem år (patologiska förändringar).

1978 Försvaret har länge forskat på mikrovågors egenskaper, eftersom det även kan nyttjas som vapen. Denna studie gäller för akuta effekter, vilket är viktigt att förstå. FOA 1978 skriver i en artikel. Tonreaktion påverkas redan vid en strålningsintensitet av l00 000 000 µW/m2 borde vara av intresse, med tanke på att denna strålningsintensitet är tillåten. t ex i USA.
FoA:s resultat stämmer bra överens med vad utländska forskare kommit fram till. Så har man exempelvis i Sovjetunionen funnit att mikrovågor med en intensitet mellan 10 000 000 och l00 000 000 µW/m2 kan orsaka störningar i konditionerade reflexer och inducera onormala beteendemönster. Referensvärdet i Sverige är 10 000 000 µW/m2.
Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekterna, som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spänningsfall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras OSV.

Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipol-antenner som alstrar höga spänningsfall över olika organ. På detta sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på l0 000 000 µW/m2 lokalt kan uppgå till 1000 000 000 µW/m2 Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas, hävdar Olle Criborn. Min kommentar: Denna studie gäller för akuta effekter vid dessa effekttätheter som redovisas här. Långtidseffekter uppkommer på mycket lägre nivåer.

 
1981 Radarreparatörer Överläkare Lennart Persson på neurologiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset, fick för första gången kontakt med en grupp män som under 50- och 60-talen som arbetat med att reparera militära radaranläggningar 20-30 år. Efter arbetet vid radaranläggningarna klagade männen över likartade besvär, besvär som tydde på skador på det centrala nervsystemet. I en grupp under ledning av Lennart Persson beslutade då att undersöka vilka effekter mikrovågor hade på nervsystemet. Personer som utsatts för radarvågor uppvisade oftare än andra en mycket speciell förändring på ryggmärgsvätskan. (Hos mig upptäckte man, i Bollnäsutredningen, extrem B12-brist i ryggmärgsvätskan)

 
1981-1989 Göteborgsstudien Radarvågor skadar nervsystemet
Vi har undersökt en grupp män som i sina arbeten utsatts för starka radarvågor. Nio av tretton (70%) hade förändringar i ryggmärgsvätskan. I kontrollgrupp fann man bara denna förändring hos en av tio (10%) enligt docent Yngve Hamnerius från institutionen för teknisk elektronfysik på Chalmers tekniska högskola De bägge grupperna har jämförts ur alla tänkbara aspekter, medicinska och psykiska. Parallellt har vi utsatt kaniner för stark mikrovågsbestrålning.
Med en viss fördröjning har vi kunnat konstatera hjärnskador hos kaninerna. Efter tre månader har skadorna varit små efter nio större, säger Yngve Hamnerius. Även hos kaninerna har vi funnit speciella proteiner, men det är svårt att dra några slutsatser av det. Människor och kaniner är genetiskt olika.
Fördröjningen mellan mikrovågspåverkan och de konstaterade skadorna är intressant
eftersom den har sin parallell hos de radararbetare som först började klaga på
huvudvärk, kortvariga blackouter och koncentrationssvackor.
(Min kommentar: Den forskning som SoS och SSM hänvisar till har man inte tagit hänsyn till fördröjningseffekt i dessa provokationstester man gjort på elöverkänsliga ett exempel som lyfts fram i FAS (48)).

Tillåtet referensvärde i Sverige för 3G, 4G, WiFi är 10 000 000 µW/m2

1960-1997 Prof. Karl Hecht Rysk vetenskaplig litteratur från 1960 till 1997, Under rubriken ”Biologiska effekter av elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 till 3 GHz på folket” Rapporten visar betydelsen av tidsfaktorn i de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält. Hos friska personer visade sig efter 3 till 5 års exponering för strålning vid 2-8 h varje dag, onormala fenomen, främst funktioner i centrala nervsystemet (hjärnan) berörs. Efter 5 till 10 års exponering av strålning ökade antal symtom och intensitet av sjukdom avsevärt.

1991 En stor provokationsstudie på elöverkänsliga I en tredje fas jämfördes elöverkänsliga med 25 friska frivilliga kontrollpersoner. Ingen av de frivilliga reagerade på någon provokation, verklig eller placebo, medan 16 av de EMF-känsliga patienterna (64%) hade positiva tecken och symtompoäng, plus förändringar i autonoma nervsystemet. I den fjärde fasen deltog de 16 EMF-känsliga patienterna i två provokationer med de frekvenser de varit mest känsliga för i den föregående provokationen. De verkliga provokationerna befanns ge 100 % positiva reaktioner medan alla tester med placebo inte visade några reaktioner. Vi drar slutsatsen att denna studie är ett starkt belägg för att känslighet för elektromagnetiska fält existerar och kan framkallas under miljömässigt kontrollerade former.

SSI FS 2002:3 skriver att frekvensområdet mellan 1mm – 1 meter har en antenneffekt på människan. Strålsäkerhetsmyndigheten har varit noga med att påpeka att de är en expertmyndighet för denna typ av strålning, men de kände inte till att mikrovågor hade en antenneffekt på människan. De fick fråga mig, var jag fått dessa uppgifter ifrån.

IT-företagarna säger i sin reklamtidning för 3G att 3G-strålningen ger en viss uppvärmning, samt att hjärnan påverkas och orsakar sömnstörningar. De påstår samtidigt med hänvisning till forskning som baseras på stråldoser för akut effekt, att hjärnan kan kompenserar för denna yttre påverkan och hänvisar då till Holländska rådet.

Computer Sweden skriver den 31 mars 2003, att 40 % av de 600 tunga beslutsfattare inom IT-branschen är oroliga för strålningen. Om dessa personer varit helt säker på att den artificiella mikrovågsstrålningen är ofarlig hade inte nära nog hälften varit oroliga för hälsopåverkan.
Både mobilföretagarna och myndigheterna kände alltså till riskerna, ändå uppmanar Socialstyrelsen kommuner och länsstyrelse att inte följa Miljöbalkens försiktighetsprincip.

 

Professor Sture Lidén, Karolinska institutet, sa hösten 1995 i SVT:

”Elöverkänslighet skall tigas ihjäl”.

 ________________________

FAKTA OM RADIOFREKVENT STRÅLNING OCH MIKROVÅGOR

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin webbsida citat: Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg (24).

Naturlig radiofrekvent strålning är väldigt låg 0,000 000 5 µW/m2. Frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz tränger in till kroppens organ och absorberas till 100 %. Flygvapnets radarskola 1959 (7). Powerwatch:s granskning av ca 1800 forskningsrapporter, som redovisas i Bionitiative 2012, visar att folk blir akut sjuka vid 30 µW/m2 (5) Vilket betyder att för långtidseffekter måste stråldosen vara långt mycket lägre.

Grunddata.
Mikrovågsområdet, 300 MHz – 300 GHz, är elektromagnetisk strålning inom det radiofrekvent området och innefattar våglängderna 1 m – 1 mm.

Rör sig i ljusets hastighet
Fortplantar sig bäst i vakuum
Vid 2,5 GHz, svänger vågen 2500 000 000 ggr/sekund

I kombination högt energiinnehåll, god penetrerande förmåga och våglängder som har längder som passar biologiskt liv (1m – 1mm) används mikrovågor för olika ändamål bland annat inom medicinen, kosmetiska ingrepp, i mikrovågsugnar, torkning av byggmaterial, snabbtina helkroppsgrisar etc

Naturlig bakgrundsstrålning av radiofrekvent- och mikrovågsstrålning är mycket svag
Den naturliga och bakgrundsstrålningen för mikrovågor ligger på högst 0,000 000 5 µW/m2 dagtid i effekttäthet vilket motsvarar i fältstyrka är 18 dB µVolt/m. Under natten är effekttätheten 0,000 000 01 µW/m2.

Forskningsrådet för Arbetsmiljö- och Socialvetenskap skriver i sin rapport 2006 (25) att strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 0,000 000 000 000 000 000 01 W/m2 per Hz, vilket är 0,000 000 000 000 01 µW/m2/ Hz. Solen avger alltså försumbara mängder mikrovågor.

Astrofysiker beräknar att den naturliga bakgrundsstrålningen från universum är mycket låg (28), då energiinnehållet i radiofrekvent strålning är drygt 2,7 grader Kelvin. Detta blir i bakgrundsstrålning 26,5 attoW/m2 eller 0, 000 000 000 026 5 µW/m2 i effekttäthet, vilket motsvarar i elektrisk fältstyrka -20 dB µV/m.

Solens högsta instrålning av radiofrekvent strålning ligger på 0,000 005 µW/m2 under dagen och på natten 0,000 000 01 µW/m2. Vid extrema solstormar vart elfte år kan den naturliga radiofrekventa strålningen från solen tillfälligt komma upp runt 1 µW/m2 under några timmar.
Solljusets våglängder ligger mellan IR-ljus 1mm – UV-ljus 100 nm vilka är extremt korta våglängder. Solstrålningen kan därför enbart tränga in i det yttersta hudlagret vilket vi har biologiskt skydd mot. Vi blir bruna eller får tjockare hud. Solljuset tränger inte igenom väggar eller täta material oavsett hur hög solstrålningens effekttäthet är, en molnfri högsommardag. Till och med de tunna bladen på träden hindrar det mesta solljuset. Mikrovågor tränger igenom de flesta material även metaller tycks det och tränger därför genom kroppens vävnader oavsett effekttäthet.

Våglängden bestämmer inträngningsdjupet inte effekttätheten
1 GHz – 3 GHz absorberas till 100 % inne i kroppens organ, alltså inträngningsdjupet i detta frekvensområde ligger runt 12 cm.
100 – 1000 MHz absorberas till 40 % i kroppen. Över 3 GHz absorberas till 40 %. Flygvapnets radarskola 1959 (7)

Mobilindustrin nyttjar främst frekvenser runt 2,5 GHz i WiFi, 3G, 4G, 5G. Dessa våglängder penetrerar alltså kroppens vävnader och absorberas till 100 % i kroppens organ

Mikrovågor går igenom materia som exempelvis husväggar av trä, vilket betyder att varje levande varelser också penetreras dygnet runt av mikrovågor från alla håll. Eftersom naturlig mikrovågsstrålning är extremt lågt har vi inte utvecklat ett genetiskt skydd mot hög mikrovågsstrålning, än mindre pulsad artificiell mikrovågsstrålning.

Inträngningsdjupet nyttjas för olika ändamål som tidigare nämnts, exempelvis snabbtina helkroppsgrisar. Genom att reglera antalet mikrovågor, effekttäthet, av den våglängd som passar grisens kroppsstorlek, bestämmer man hur mycket värmeenergi som absorberas i griskroppen. Eftersom man inte vill hetta upp köttet när man tinar en helkroppsgris har man låg effekttäthet och det betyder att färre energirika mikrovågor passerar genom den frusna djurkroppen som man samtidigt värmer upp inifrån genom att den penetreras från alla håll som i en mikrovågsugn, fast på låg effekt.
Eller tvärt om genom att koncentrera vågrörelserna få man större effekt som i radiolänkar eller laser. Exempelvis kan en laserpenna med en effekt på 0,5 Watt skära tunn plåt. En hög koncentration av elektromagnetisk strålning av de korta frekvenserna ger så mycket energi att det kan skära i plåt, Arbetsmiljöverket om artificiella optiska frekvenser. Hur intensiv strålningen är bestäms alltså inte av uteffekten, och det betyder att sändare som är nära oss, också har en högre intensitet, eftersom loben är smal när den går ut från antennen.

Vi är så biologiskt känsliga för elektromagnetisk strålning att en ökning av de extremt korta frekvenserna inom UV-ljuset och som tränger in i det yttersta hudlagret orsakar i förhöjda stråldoser hudcancer, trots att vi har ett visst biologiskt skydd mot UV-ljus som ju finns naturligt.

Men vi saknar som sagt helt skydd mot mikrovågor som är långt mycket svagare naturligt än UV-ljuset. Det finns vetenskapligt stöd, att artificiella mikrovågor ger DNA-skador på människans stamceller (5,16) vid 3,4 µW/m2. Detta betyder att denna artificiella mikrovågsstrålning skulle kunna utrota jordens nu levande livsformer om vi inte omedelbart sänker strålningen i vår livsmiljö.

Eftersom vi saknar skydd mot inre bestrålning av mikrovågor och radiofrekvent strålning kan man förvänta sig biologiska skador på vävnader och DNA (5, 6, 16).

All spridning av artificiella mikrovågor i etern, skall klassas som miljöfrämmande luftförorening som aldrig tidigare funnits i vår livsmiljö.
EU 6.4 Bevisbördan: Så länge risknivån för hälsa eller miljö inte kan bedömas med tillräcklig säkerhet, har lagstiftaren inte någon rättslig grund att godkänna att ämnet används, utom undantagsvis för att genomföra försök
Mikrovågor har en antenneffekt på blodkärl och nervsystem

I FOA 1978 (20) står det att mikrovågor har en antenneffekt på människans blod- och nervsystem.

SSI FS 2003 (19) skriver att våglängden 1mm – 1m har en antenneffekt på människan.

ICNIRP 2009 (21) hänvisar till fem vetenskapliga studier: Wang et al 2006.; Dimbylow och Bolch 2007; Conil et al. 2008; Nagaoka et al. 2008, Kuehn et al. 2009, att i frekvensområdet 1-4 GHz (resonans 100 MHz) i kroppslängder och i organ som är kortare än 1,3 m (motsvarar barn i åldern 8 år eller yngre) vid rekommenderad referensnivån, kunde öka med upp till 40 % än den nuvarande grundläggande begränsningen under värsta tänkbara förhållanden. Detta är emellertid försumbart i förhållande till den stora reduktionsfaktorn på 50 (5000 %) för allmänheten.
Min kommentar ICNIRP:s påstående, att 40 % ökning av strålningen, är försumbart saknar vetenskaplig grund. Barn kan alltså absorbera mer energi och överskrida referensvärdet för akuta effekter. Vilket också nämns i Bioinitiative 2012 (5)

Artificiell radiofrekvent strålning skiljer sig från naturlig radiofrekvent strålning
Naturlig radiofrekvent strålning är ett jämt bakgrundsbrus, precis som vi ser solljuset. Artificiell radiofrekvent strålning består av distinkta pulsande modulationer i vissa frekvensområden.
För bedömning av icke-termiska effekter på biologisk vävnad, måste man beakta den artificiella mikrovågsstrålningens specifika fysikaliska parametrar vid fastställandet av säkerhetsnormer. Vid exponering av artificiell radiofrekvent strålning, är frekvens, modulation och långtidseffekt viktiga parametrar för att kunna fastställa ett gränsvärde för stråldosen.
Man bör sätta referensvärdet till den naturliga bakgrundsstrålning som vi är biologiskt anpassad till 0, 000 000 5 µW/m2. Det är den enda säkra referensvärdet därefter får man vetenskapligt ta fram en teknik som gör att biologiskt liv tål en högre gräns för artificiell radiofrekvent strålning. Man bör absolut inte nyttja frekvenser inom 1GHz -3 GHz eftersom de frekvenserna penetrerar kroppen till 100 %. Nyttjar man högre frekvenser finns det dock risk att ögonen skadas

Lägre intensiteter är inte alltid mindre skadliga. Speciella ”fönster” finns, där bioeffekter är mycket mer kraftfull. (Min kommentar: det beror inte på att vi tål högre strålning i andra frekvenser. Vi saknar genetiskt/biologiskt skydd mot radiofrekvent strålning och mikrovågor, eftersom den typen av strålning är mycket svag naturligt (5,25,24,28)

__________________________

SÅ HÄR MYCKET HAR MIKROVÅGSSTRÅLNINGEN ÖKAT SEDAN 1990

Den naturliga bakgrundsstrålningen av mikrovågor, 0,000 000 5 µW/m2, skall jämföras med den extremt höga artificiella och pulsmodulerade mobil- och bredbandsstrålningen, som baseras på Strålsäkerhetsmyndighetens egna mätningar 2013 av mikrovågor från mobilbasstationer.
Se också diagram (30) som visar hur mycket strålningen ökat från 1990 – 2007.
Kontinuerlig stråldos i effekttäthet av artificiella mikrovågor i medelvärde SSM:s mätningar 2013: DNA i spermier hos människan skadas vid 3,4 µW/m2 (5).

Landsbygd: 230 µW/m2 = fältstyrka 110 dB mikroV/m
Tätort: 1500 µW/m2 = fältstyrka 118 dB mikroV/m
Stockholm: 6700 µW/m2 = fältstyrka 122 dB mikroV/m

Naturlig bakgrundsstrålningen dagtid: 0,000 000 5 µW/m2 motsvarar 18 dB mikroV/m i fältstyrka

För att illustrerar och förstå hur tät mikrovågsstrålningen ökat sedan 1990-talet har jag gjort en beräkning och utgår från 300 µW/ m2 som mätts upp i mindre tätorter och på landsbygden.

Vid naturlig bakgrundsstrålning träffar 20 vågrörelser i ljusets hastighet en kvadratmeter stor yta

Artificiell mikrovågsstrålning vid en effekttäthet av 300 µW/m2, träffar 1 200 000 000 pulsande vågrörelser i ljusets hastighet en kvadratmeter stor yta.
Strålningen har alltså ökat i täthet med 1 199 999 980 på varje kvadratmeter yta. Denna täta artificiella mikrovågsstrålning tränger kontinuerligt genom kroppens alla mjukdelar till ett djup av ungefär 12 cm eller mer in i kroppen och absorberas i de inre organen, lever, njurar, hjärta, hjärna, ägganlag, spermieproduktion, foster och på sin väg genom vävnaderna skadas DNA, men också nervsystemet, samt de känsliga enzymerna (5,8).

Kan ansvariga verkligen påstå att denna miljöfrämmande strålning är försumbar eller ens låg?

Jag misstänker dessutom att pulsmodulerad mikrovågsstrålning innehåller mer energi. Den artificiella strålning har genom sin intensiva pulsning och modulation, egenskaper som är mer skadliga för biologiskt liv. Bioinitiative 2012 (5) tar även upp denna faktor. Referensvärdena för digital mikrovågsstrålning måste anpassas till långtidseffekter. Myndigheter och verksamhetsutövare skall följa försiktighetsprincipen i miljöbalken 2 kap 3§.

____________________________

STRÅLNINGSNIVÅER SOM GER AKUTA EFFEKTER (5)

Låga exponeringsnivåer är associerade med bioeffekter och negativa hälsoeffekter av radiofrekvent strålning från mobilmasters exponeringsnivåer
Minst fem nya studier över strålningen från mobilmast rapporterar bioeffekter inom intervallet 30 – 500 µW/m2.
Det är mycket lägre nivåer än 2007 som då rapporterade: 500 – 1000 µW/m2. Forskare rapporterar nu om huvudvärk, koncentrationssvårigheter och beteendeproblem hos barn och ungdomar; och sömnstörningar, huvudvärk och koncentrationssvårigheter hos vuxna.
Min kommentera: Man kan misstänka att långtidseffekterna nu blir alltmer synliga i folkhälsan.

 

Hur är det med yttrandefriheten? Finns den? Får bilfirmor lura kunderna och om kunden yppar detta offentligt blir kunden hotad rättsligt av bilfirman

Hur är det med demokratin egentligen?

Och – – –

Bilverkstäder som lurar kunder att bilen är trafiksäker,  borde leda till fängelse för ansvarig chef eller för den bilreparatör som lurat kunden. Det är yrkeskunnigt folk som kunden anlitar och därför är inte brottet ringa då det gäller trafiksäkerheten. Brottsbalken 9 kap 9 §  skall gälla.

 

 

Svårt få rätt i ARN – Vi Bilägare

Svårt få rätt i ARN

”Tusentals bilägare har de senaste åren anmält bilfirmor eller verkstäder till allmänna reklamationsnämnden, ARN. I mer än hälften av fallen får den klagande avslag på sina krav. Vi har tipsen om hur du ska få rätt hos ARN.

Motorbranschen är en av de branscher som får flest anmälningar till allmänna reklamationsnämnden och samtidigt en bland de sämsta på att följa de riktlinjer som nämnden ger.

– En av anledningarna till de många reklamationerna är mängden bilaffärer och reparationer som görs varje år. Det är ändå en liten del av dessa som hamnar i nämnden, säger Tomas Ulander, bilhandelsansvarig på Motorbranschens riksförbund, MRF.”

Publicerat i ARN

Offentlighetsprincipen – rätten till insyn

Offentlighetsprincipen innebär att regeringens och andra myndigheters samt riksdagens och beslutande kommunala församlingars verksamhet så långt som möjligt ska vara öppna. Därför har exempelvis allmänheten rätt att ta del av alla offentliga handlingar, och domstolsförhandlingar och beslutande församlingars sammanträden är normalt öppna för allmänheten.

Demokratin mår bra av att granskas. Insyn i den offentliga verksamheten skapar garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet att påverka. Verksamheten angår oss alla. Medier och andra intresserade ska kunna hämta information i olika frågor, oavsett vad den offentliga verksamheten själv väljer att informera om.

Offentlighetsprincipen innebär också att alla i Sverige har meddelarfrihet. Meddelarfriheten ger till exempel tjänstemän och andra som arbetar i stat, kommun och landsting rätt att berätta för massmedier om sådant som annars är hemligt utan att kunna straffas för det.

Vilka handlingar är offentliga?

Offentliga handlingar betyder allmänna handlingar som inte är hemliga. Om man vill veta vilka handlingar som finns hos en myndighet eller ta del av dem ska man kontakta myndigheten. Regeringskansliets offentliga handlingar kan du ta del av via Arkiv- och dokumentcentrum.

 

Mekonomen Torsås: Offentlig handling – Änr 2013-04741 ELI hos ARN

Mekonomen i Torsås gjorde alltså enbart en uppsmörjning, vilket de erkänner i brevet till ARN , men tog betalt för en renovering, vilket jag trodde det var, eftersom det var det vi kom överens om. Ansvarig på Meknomen föreslog själv renovering istället för uppsmörjning och jag  godkände priset eftersom det var en renovering vi kommit överens om, vilket fakturan också ger sken av. Sedan visade det sig att bromsoken inte var renoverade och detta förstörde de nya bromsbackarna. Trots att jag om och om igen påpekade att höger hjul gnisslade och blev varmt, sa ansvarig gång på gång att det inte var fel på oket. Ansvarig på Mekonomen ljög där också, hela tiden.

2013-05-26                                                                            Änr 2013-04741 ELI hos ARN

Reklamation gällande renovering av bromsok fram, hos Bilverkstad Mekonomen, Alfargatan 41, 385 32 Torsås

__________________________________________________________

Datum 2012-03-13 renoverade verkstadschef XXXXXXX, Bilverkstad Mekonomen i Torsås mina bromsok (faktura bilaga 1). Mätarställning 30 859 mil

När bilen är klar, en VW Caravell registreringsnummer xxx xxx, sa XXXX att renoveringen var tillfredsställande. Men när jag körde hem bilen började det högra hjulet fram gnissla igen. Det var bromsoket på höger framhjul som hela tiden varit ett problem. Jag ringer honom genast när jag kommer hem och påtalar att hjulet gnisslar trots renoveringen. Jag får komma tillbaka så att han får titta på det igen. Efter att han undersökt höger bromsok får jag veta att det är OK. Hjulet fortsätter dock att gnissla lite från och till, men trots att han kollar det igen är det inget fel på bromsoket enligt honom.

Datum 2012-10-22 byter jag bromsklossarna fram, (faktura bilaga 2) I samband med det undersöker han höger bromsok igen och enligt honom fungerar det trots att hjulet gnisslar lite då och då. Mätarställningen är 31 100 mil

Datum 2013-04-09 byter jag avgassystemet och i samband med det säger han att han kollat höger bromsok igen, detta på grund av att jag klagat hela tiden på att högerhjulet gnisslar. XXXXXXXXXX säger vid detta tillfälle att jag missförstått vad som menas med renovering, att det kan renoveras på flera sätt. Enligt honom har han inte noterat i datorn att han renoverat bromsoken. På min faktura se bilaga 1, står det renoveringssats 2 antal för ok fram (bak har jag bromstrummor) samt arbete för isärtagning och ihopsättning. Jag har alltså fått en faktura nr 217 på renovering av bromsoken fram, men XXXXXXX har inte noterat det i sin dator, enligt honom själv. Frågan är om jag fått betala för både material och ej utfört arbete?

Datum 2013-05-17 resa till Bergby gård utanför Hallstavik. Under resan tar jag lite pauser och kollar då om höger hjul är hett vilket det inte är. Därmed är jag säker på att bromsen inte ligger på fast det gnisslar lite. Vid 1800-tiden når jag Bergby gård.  När jag skall köra från receptionen till angiven plats (jag sover i bilen) har jag inga bromsar. Det är helt tomt inte det minsta motstånd. Jag kollar bromsoljan och behållaren är full. Alltså inget läckage i bromssystemet. Jag tror då att jag fått luft i bromsarna av någon anledning. När jag testar bromsarna nästa dag fungerar de, men känns lite konstiga kunde inte låsa hjulen vid hård inbromsning (har ej ABC-bromsar)

Datum 2013-05-20 får jag bärgning till Mekonomens bilverkstad i Väddö (se kvitto bilaga 3). Där konstaterar de att kolven i höger bromsok fastnat och detta har lett till att bromsoljan kokat. De kan inte uppfatta att bromsoket blivit renoverat. Sedan ”renoveringen” av bromsoken har jag kört ungefär 714 mil. Bilverkstaden i Väddö smörjer upp oket så att jag kan köra hem, men det nya bromsbelägget fram på höger hjul var helt nerslitet se bild (bilaga 4) Med de nya bromsbeläggen fram hade jag kört ungefär 473 mil.

Jag anser att XXXXXXXX måste ha sett att oket inte fungerade som det skulle, trots detta sade han om och om igen att det fungerar. När han sista gången kollade höger bromsok fram igen vid byte av avgasröret borde han ha sett att det inte fungerade, om XXXX nu verkligen kollade det?  XXXX säger alltså hela tiden att bromsoket fungerar. Jag vet att jag har bra bromsar och nästan nya bromsklossar fram när jag anträder resan, vilket syns på bilden att vänster hjuls bromsklossar är som nytt, över 1 cm kvar på belägget. Lika mycket hade varit kvar på höger hjuls bromsbelägg om oket fungerat som XXXXXX  hela tiden påstått.

Jag har därför ingen anledning att tro att höger hjuls bromsok var så dåligt att det kunde fastna och därmed leder till att bromsoljan upphettades så kraftigt att den kokar, vilket leder till att bromsarna helt slutar fungera. I sanningens namn hade jag inte en aning om att ett sådant allvarligt fel kunde uppstå.

Att förlora bromsförmågan är en mycket allvarlig trafiksituation för både mig och övriga trafikanter. Jag hade ju änglavakt att jag inte förlorade bromsförmågan under körningen i trafiken, att jag inte kört på en fotgängare vid övergångsställe etc. Att en utbildad bilreparatör med yrkeskunskap, utan samvete för andra människors liv, lurar mig att tro att jag har fungerande bromsar, måste betraktas som mycket allvarligt. Själv är jag djupt upprörd och får ångest när jag tänker på vad som skulle kunna ha hänt.

Kunden måste kunna lita på att reparationer som en bilverkstad tagit betalt för också har blivit utförda. När det gäller trafiksäkerheten skall det vara straffbart att lura kunden att tro att bilen är trafiksäker. Jag kommer därför att polisanmäla händelsen eftersom jag ovetandes utsatte både mina medtrafikanter och mig själv för livsfara med en bil som ansvarig bilreparatör, XXXXXXXX, lurat mig att tro hade fungerande bromsar. Jag har höger bromsok kvar om det behöver undersökas av expert.

Jag hade ju både betalat för renovering av bromsoken som alltså fungerade enligt XXXXXX och bytt bromsklossarna en meningslös åtgärd då höger bromskloss var helt nedslitet efter dryga 470 mil på grund av att bromsoket INTE fungerade. Jag kräver därför ersättning enligt nedan specifikation. Om jag även har rätt till ersättning för den fara för mitt liv som jag utsattes för, får reklamationsnämnden bedöma det.

 Mina krav ersättning:

– Återbetalning av materialkostnader för 2 reparationssatser för bromsoken fram (bilaga 1) 393,6 kronor plus moms = 492 kronor

– Återbetalning av arbetskostnader för isärtagning och ihopsättning av bromsok (bilaga 1) 1620 kronor plus moms = 2025 kronor

– Självrisk 1500 kronor bärning till verkstad måndagen den 20 maj 2013. faktura bilaga 4 Jag har Trygg Hansa bilförsäkring nr: 03 1428620

– Kostnad för uppsmörjning av höger bromsok se kvitto (bilaga 3) Väddö Mekonomen bilverkstad 500 kronor

– Förstörda bromsklossar fram se faktura (bilaga 2) totalt 1894 kronor, ett fullständigt meningslöst arbete och kostnad

Bevis för att jag varit uppe vid Hallstavik Bergby gård Väddö är kvittot från Anderssons bilverkstad  samt fakturan på självrisken för bärgning av bilen från Bergby gård till Väddö.

Jag yrkar på ersättning enligt ovan specifikation total summa 8446 kronor

 Solveig Silverin

Bilagor

  1. Faktura Bilverkstaden Mekonomen Fanr: 217 datum 2012-03-13
  2. Fakutra             ”                 ”            Fanr: 501 datum 2012-10-22
  3. Kvitto Andersson bilverkstad Väddö datum 2013-05-20
  4. Faktura Assistancekåren Fanr: 205160906. datum 2013-05-24
  5. Bild på bromsbeläggen

Bilaga 5 Bild Bromsbackar frambsk

 

 

 

IMG Mekonomen bilverkstad

 

Trots fakturabevis får jag inte rätt i ARN och vid omprövning där jag visar att en renovering av bromsok blir nästan som nya får jag ändå inte rätt. Här är min begäran om omprövning:

2013-12-23

Till ARN
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Begäran om omprövning av ert beslut den 22 november 2013, ärendenummer 2913-04741, då beslutet är taget på felaktig grund
_________________________________________________________________________

ARN skriver i sitt beslut den 22 november 2013 ärendenummer 2913-04741 citat: ”En tjänst är felaktig bl.a. om den inte är fackmässigt utförd (9§ jämförd med 4§). Av allmänna principen följer att det är Solveig Silverin som ska bevisa att det föreligger fel. Solveig har inte motsatt sig bolagets uppgifter om att tjänsten utfördes till ett lägre pris men med en sämre kvalité. Att tjänsten är utförd på detta sätt innebär inte att den inte är fackmässigt utförd och Solveig Silverin har därför inte, mot verkstaden bestridande, bevisat att det föreligger fel i tjänsten. Hon har inte heller bevisat att verkstaden utfört tjänsten felaktigt på annat sätt. Hennes begäran ska därför avslås.”

Beslutet grundar sig på påstående som inte stämmer med vad jag skrivit i min anmälan. Jag har dessutom lämnat in faktura som bevis för att jag betalat för tjänsten renovering av bromsoken fram, vilket var min överenskommelse med Mekonomen Torsås. ARN kan ju själva se på deras faktura 217 , 2012-03-13 (bilaga 1) att det står följande:
BROMSOK FRÄMRE (BÅDA) ISÄRTAGNING OCH IHOPSÄTTNING ARBETE BELOPP: 1620,20
REP.SATS BROMSOK FRAM ANTAL 2,00 Á-PRIS: 196,80, BELOPP 393.60

Jag begär att ARN förklara för mig varför denna faktura inte gäller som bevis, när det står klart och tydligt att jag betalat för arbete och reperationssats för bromsoken fram i förhållande till vad Mekonomen Torsås skriver (bilaga 2) att de enbart smörjt upp bromsoken.

Jag begär att ARN ger mig information om vilka andra bevis som krävs, när uppenbarligen inte fakturan (bilaga 1) inte räknas som bevis. Enligt fakturan har Mekonomen i Torsås tagit isär bromsoket, vilket betyder att man utfört en större reparation och inte bara smörjt upp oken. Oket borde därför fungera bra, se vad kunniga personer skriver på forumet nedan. Med det bestämdaste har jag aldrig godkänt att betala för en tjänst till ett billigare pris för att enbart smörja upp bromsoken, som ARN insinuerar.

En renovering av bromsoken betyder att de blir nästan som nya. De nya bromsok man köper, är också renoverade ok, enligt Mekonomen. En renovering av bromsoken skall kunna hålla mellan 5000 – 6000 mil och kolven skall inte kunna fastna om de är renoverade och det var ju kolven som fastnat i bromsoket enligt Väddö bilverkstad.

Så här står det i Volvos forum Sveriges Volvoforum – Jagrullar.se : ”är det kolvarna i oken som går trögt är dom oftast rostiga då har man tur kan det funka en längre tid att motionera dom ,men det lönar sig oftast att köpa nya ok eller renovera dom gamla.” Här jämställs alltså en renovering av oken med nya.
I samma forum står det: Beroende av hur kul man tycker det är att meka + vad man vill betala:
1 Byt hela oket med nya kolvar och allt. Onödigt dyrt. Oftast är det inget fel på oket.
2 Renovera befintlig kolv. Byt gummidelar. Lite kul jobb och billigt. Oftast går det fint att fixa smårost på kolven. Det är denna renovering jag betalat för enligt faktura (bilaga 1) hos Mekonomen i Torsås, renoveringssats och isärtagning av oken.

På ett annat ställe i forumet står det följande: Jag smörjer alltid upp mina bromsok lite nu och då, tex när jag skiftar vinter/sommardäck
1. Smörj upp kolven, tryck in bra olja under dammskyddet och motionera kolven genom om att pumpa in och ut den flera ggr tills den går lätt. Ta kompisen/frun/sambon/barnen till att hjälpa till med att pumpa ut beläggen och tryck själv tillbaka dem med lämpligt verktyg.
2. Rengör/Smörj/Fetta in okets glidytor så oket verkligen är rörligt
3. Rengör/Smörj/Fetta in beläggens glidytor mot oket.
Då går dina bromsok i 20 år….”

Här framgår det att till och med en uppsmörjning kan hålla i 20 år. Men när Mekonomen enligt faktura både tagit isär oket bytt delar i bromsoket med renoveringssats så har det inte ens hållit 241 mil, utan de nya bromsbeläggen som byttes den 2012-10-22 blir helt förstörda se (bilaga 3 och bild bilaga 4). Att höger bromsok slits ner efter bara 241 mil anser jag är ett bevis på att kolven i bormsoket fastnat, vilket också bilverkstaden visar mig, trots den renovering jag betalat för som skall jämföras med nästan nya ok och därför borde fungera normalt. Men enligt Mekonomen svar till ARN har de alltså enbart smörjt upp oket, den informationen fick jag inte och betalade heller inte för. Jag betalade för renovering av oken se fakturan (bilaga 1).

ARNs beslut är så märkligt att jag undrar om beslutet grundar sig på jäv?
______________________
Jag hänvisar för övrigt till min reklamation den 2013-05-26 gällande renovering av bromsok fram, hos Bilverkstad Mekonomen, Alfargatan 41, 385 32 Torsås och kräver totalt 8446 kronor i skadestånd för de merkostnader jag haft på grund av att Mekonomen i Torsås inte utfört den tjänst som vi kom överens om och som jag betalade för enligt fakturan 217 , 2012-03-13 (bilaga 1):
BROMSOK FRÄMRE (BÅDA) ISÄRTAGNING OCH IHOPSÄTTNING ARBETE BELOPP: 1620,20
REP.SATS BROMSOK FRAM ANTAL 2,00 Á-PRIS: 196,80, BELOPP 393.60
Jag kräver att ARN redovisar varför en faktura inte gäller som bevis för utförd tjänst som Mekonomen i Torsås enligt egen utsago (bilaga 2) inte utfört. I min reklamation skriver jag att Meknomen i Torsås själv förslog att jag skulle renovera oken och det är också den tjänst jag bevisligen betalat för!

Jag kräver skadestånd för merkostnader på grund av att Mekonomen i Torsås inte utfört tjänsten enligt fakturan 217 , 2012-03-13 (bilaga 1). Hade de renoverat bromsoken hade heller inte kolven fastnat eftersom en renovering är att jämställa som nästan nya ok och kan håller upp till 6000 mil.

Mina krav på ersättning:

– Återbetalning av materialkostnader för 2 reparationssatser för bromsoken fram (bilaga 1) 393,6 kronor plus moms = 492 kronor

– Återbetalning av arbetskostnader för isärtagning och ihopsättning av bromsok (bilaga 1) 1620 kronor plus moms = 2025 kronor

– Självrisk 1500 kronor bärning till verkstad måndagen den 20 maj 2013 (bilaga 5)

– Kostnad för uppsmörjning av höger bromsok se kvitto (bilaga 6) Väddö Mekonomen bilverkstad 500 kronor

– Förstörda bromsklossar fram se faktura (bilaga 3) totalt 1894 kronor, ett fullständigt meningslöst arbete och kostnad

– Avbruten resa till Umeå, tur och retur Torsås – Bergby gård 110 mil á 18,50 kronor = 2035 kronor. Bevisligen bor jag i Torsås och får återvända hem från Väddö. Bevis att jag varit i Bergby gård och Väddö, kvittot från Anderssons bilverkstad och bärgning av bilen av Assistancekåren från Bergby gård till Väddö.

Jag yrkar på ersättning enligt ovan specifikation total summa 8446 kronor
Solveig Silverin
Bidalite 123
385 95 Torsås
Tel: 0486- 311 63

Bilagor
1. Faktura Bilverkstaden Mekonomen Fanr: 217 datum 2012-03-13
2. Meknomomens Torås, svar 2013-07-10
3. Faktura nya bromsbelägg fram Fanr: 501 datum 2012-10-22
4. Bild på nedsliten av ny höger bromskloss jämfört med ny vänster bromskloss
5. Faktura Assistancekåren Fanr: 205160906. datum 2013-05-24
6. Kvitto Andersson bilverkstad Väddö datum 2013-05-20

ARN beslut från ARN

Han sträckte fram handen och det varde ljus – Som Gud tände han ljuset med sin hand

Han blev plötsligt Gud, genom att  sträcka fram handen och ljusen tändes likt ett mirakel. Vad han inte vet om  är, att djävulen nu äntligen fått makt över honom. Vart han än går är han nu djävulens fånge med sitt chipp i handen. Dygnet runt är han nu bevakad av djävulen. Utan att han visste om det skrev han ett kontrakt med djävulen, när han gjorde valet att  få kontakt med hela internet (som ju blir alltmer korrupt och lögnaktigt), när han satte in chippet mellan tumme och pekfinger. Nåväl när man sätter in ett chipp mellan tumme och pekfinger då vet man var man har det. Får han inte bort det och tröttnat på att bli bevakad dygnet runt och får reklam stup i kvarten  får han väl  gå med handen i en aluminiumpåse.

Jag kan förstå om tekniken är rolig och fascinerande så här i början, men man blir snabbt  trött på att  fascineras av det syntetiska liv som den trådlösa tekniken spelar upp för oss. Mycket kommer att att slängas i skräppåsen och miljöaspekterna och barnarbetet blir alltmer påtagligt. Några få blir rika som utnyttjar folks okunskap eller fattigdom. Den största friheten är att få vara frisk. Det är ingen frihet att surfa trådlöst i det offentliga rummet eftersom det är bevakat av djävulen själv. Det är ingen frihet att blir sjuk och beroende av läkemedelsindustrin.

Djävulen är dem som Margot Wallström nämner i Skavlan. Hon säger ungefär att det finns galna personer i maktställning som tror att de äger oss alla andra, att de har rätt att göra vad de vill med oss andra. Och det vet vi ju redan om, men varför låter sig politikerna styras av dessa galna djävlar som bara ser till sig själva och sin makt. Gör dem maktlösa!

Jag kan förstå att Islam är ett hot mot dessa brottslingar och folkmördare, eftersom Islam är emot droger och USA:s rika drägg blir rika på narkotika. USA har i alla fall nu räddat sina vallmoodlingar i Afghanistan. Det är bara i Islams bostadsområden man kan gå trygg i natten som kvinna i London. Det säger  en del om den religionens grundsyn. Men måste vi ha religioner för att skydda de mänskliga rättigheterna och vår planets djurliv och livsförutsättningar? Måste vi ha en religion, för att skydda livet på jorden från dessa rika som sålt sin själ till djävulen?

Sträck ut din hand och du blir magisk när ljusets tänds, men du är inte som Gud, det är djävulens chipp som tänder ljuset.

Om inte WiFi-strålningen tränger in i kroppen- varför känner jag mig då stekt?

Var inne i Kalmar idag i en del affärer med WiFi naturligtvis överallt. Jag är bildskärmskadad och elöverkänslig. Om strålningen inte tränger in i kroppen så undrar jag varför det  efter ett tag på börjar svida i magen och att jag sedan fick magsmärtor. När jag lämnade affärerna försvann den  akuta reaktionen i magen. När jag kommit hem och varit hemma någon timme fick jag en skärande huvudvärk, blev trött och så känner jag mig som jag blivit förgiftad och  jag vibrerar svagt i hela kroppens nervsystem och så sticker det i huden t o m under fötterna. Jag hade ingen mental påverkan när jag utsatte mig för WiFi och kände ingen stress av strålningen. Så reagerar man alltså  akut av WiFi-strålningen. Imorgon kommer jag att vara väldigt trött och disträ. Jag vistades ungefär i knappt 3 timmar i denna WiFi-strålning, hur hade  jag blivit om jag vistas åtta timmar i WiFi. Oavsett om man  känner strålningen eller  inte så penetrerar den kroppen och påverkar alla  organ. Det stämmer det Major Bränning säger, att mikrovågor mellan 1 GHz –  3 GHz påverkar och absorberas de inre organen. Denna strålning kommer att skada de livsviktiga kroppsorganen och denna strålning utsätter man barnen i skolorna med. Hur kan man utsätta barn för denna höga strålning utan att veta hur den påverkar barnen som är mycket känsligare än vuxna. Detta är folkmord och det är en skandal att inte politiker stoppar detta vansinne. Jag är rädd att  det redan är försent.

DAGEN EFTER

Trött och seg är jag, det visste jag, men det värsta av allt, jag är yr. För ett tag sedan hade jag drabbats av yrsel under en månads tid. En sådan yrsel som beror på ”kristallerna” i balans organet. Lägesyrsel. Det var efter att man nu sprider WiFi överallt i vår livsmljö. Av läkare fick jag veta att kalkkristallerna hamnat fel. Man kan undra varför  de hamnar fel när man blir bestrålad av WiFi? Men det är också ett bevis på att  strålningen tar sig in genom örat och tar sig också in genom ögat till hjärnan, även om skallbenet är tjockt på vuxna män

 

Man äter inte tungmetaller. Kolloidalt silver är en tungmetall och som nanopartikel ännu mer skadligt

Silver är en tungmetall densitet: 10g/cm^3 (definition för tungmetall >3,5g/cm^3)

Jag har fått flera inlägg här en del rätt så aggressiva, angående att jag varnar för kolloidalt silver som ju är en finfördelad form s k nanopartiklar, vilket ju är än farligare. Lika farligt som nanopartiklar av aluminium, vilka passerar lätt blod- och hjärnbarriären till hjärnan.

Är hjärnan kontaminerat av metaller som är starkt ledande,  förstärker detta mirkovågsstrålningen i hjärnan. Man får alltså synergistiska effekter. Med de kunskaper jag har om mikrovågsstrålningen kan ingen övertyga mig om att ett miljögift i form av silvermetall är hälsosamt för hjärnan. Det är vetenskapligt känt att aluminium tillsammans med elektromagnetiska fält orsakar Alzheimer.

Vi får i oss tillräckligt med miljögifter ändå, än att belasta oss med än mer metaller som inte kroppen behöver. Än mindre metalliska nanopartiklar. Jag har läst vad Anders Sultan skriver HÄR i 2000-talets vetenskap och det gör mig än mer oroad. Man nyttjar reaktiva joner och man påstår att det rensar ut bakterier och annat onyttigt, men ett reaktivt ämne angriper även nyttiga bakterier och exempelvis våra egna enzymer som också är reaktiva.

Att nyttja kolliodalt silver istället för penicillin  är inget jag betvivlar, men man tar enstaka doser precis som en penicillinkur, man intar inte kolloidalt silver dagligen som Sultan skriver. Det tyder på att han inte är insatt i hur reaktiva ämnen fungerar i biologiska system. Jag varnar verkligen för att dricka dagliga doser av kolloidalt silver,  det är ett gift ingen vitamin. Och kroppen behöver inte silver för sin metabolism.

Ingen äter kvicksilver frivilligt, för att det är godkänt att ha i vaccin. Även om silver är godkänt färgämne, så är det inte betydande mängder vi får i oss.  För ingen äter väl dessa silverkulor dagligen, som är prydnad på tårtor?

Med den höga mikrovågsstrålningen vi har idag är det inte lämpligt att tillföra onödiga metaller till kroppen. Silver är en supraledande metall i metallisk form och det är även i metallisk form man intar kolloidalt silver.

Att ständigt tillföra ett bakteriedödande ämne (det är ju så kolloidalt silver anses fungera) som även dödar nyttiga bakterier är knappast en hälsovänlig produkt. Kroppens immunförsvar måste arbeta för att fungera effektivt, att reducera bakterie och virusbelastningen till kroppen leder till att man får sämre immunförsvar.

Alla mineraler och metaller är naturprodukter, grundämnen, så även kvicksilver och arsenik, men det betyder inte att de är nyttiga för det.  Vi behöver en hel del grundämnen bland annat järn och spår av koppar, men vi behöver varken kvicksilver, guld, arsenik,  bly, silver, uran etc för vår metabolism. Att blanda ihop vad vi behöver för grundämnen och sedan påstå att vi även behöver det vi inte behöver gör mig mycket konfunderad över syftet med att övertyga folk att äta kolloidalt silver.

Det är också irriterande att vissa av de personer som hett förespråkar kolloidalt silver inte förstår att det är kemikalieinspektionens bedömningar utifrån deras vetenskapliga granskning som ligger till grund för deras ställningstagande. Det är inte jag personligen som påstår dessa mätvärden. Jag redovisar dem, eftersom det är fakta.

Men jag hävdar, man tillför inte dagliga eller ständiga doser av ett miljögift och än mindre nanopartiklar av giftig metall!

Så här skrev jag från början i mitt inlägg

I Kemikalieinspektionens exempellista och vetenskaplig dokumentation om miljöfarliga ämnen 10/89  ISSN 0284-1185, står det att LD50-värdet vid oral engångsdos kolloidalt silver är 100 mg/kg, vilket kan vara bra att veta. Silver är bioackumulerbart.

Silver är precis som kvicksilver och koppar ett effektivt bakteriedödande medel, att ta låga doser vid enstaka tillfällen är inte farligt, men man skall definitivt inte äta detta dagligen då silvret även dödar nyttiga bakterie i tarmfloran, försämrar immunförsvaret. Silvret lagras in i njurarna. Att dagligen inta kolloidalt silver är att bygga upp en ohälsa på sikt, precis som med amalgamet.  Amalgam innehåller 50% Hg och 40% Ag resten 10 % kan vara zink,  koppar

UR  Kemikalieinspektionens rapport 10/89 Miljöfarliga Ämnen:  IMG Kollodialt silver

Solveig Silverin miljöingenjör

Klagomål över mobiloperatörernas verksamhet, spridning av artificiell mikrovågsstrålning i vår livsmiljö

Har skrivit ett brev till mobiloperatörerna. Jag vill vara ifred i mitt eget hem. Står inte ut längre

Denna text har även skickats till Telia. Kopia till regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Post- och Telestyrelsen.

Mikrovågsstrålningen från basstationer för mobiltelefoni och bredband tillåts öka okontrollerat. Sedan tre veckor har jag drabbats av yrsel och huvudvärk i Bidalite i Torsås kommun. Åker jag härifrån upphör både yrsel och huvudvärk.
Denna industriverksamhet har inte tillståndsprövats enligt miljöbalken, trots att den är storskalig och pågår dygnet runt och har ökat mikrovågsstrålningen från 0, 000 005 mikrowatt per kvadratmeter till SSMs mätningar sommaren 2013, i medelvärde


Landsbygd:  230 mikrowatt/m2
Tätort: 1500 mikrowatt/m2
Stockholm: 6700 mikrowatt/m2

Den artificiella mikrovågsstrålningen skiljer sig dessutom helt från naturlig mikrovågsstrålning. Referensvärdet skyddar heller inte mot långtidseffekter, vilket står på Strålsäkerhetsmyndighetens webbsida. Biologiskt liv är enbart anpassade till att leva i ytterst svag mikrovågsstrålning.
Mikrovågor har effektiv penetrerande förmåga vilket står i en av ICNIRPs publikationer 16/2009. Operatörerna kände även till, före utbyggnaden av 3G, att mikrovågsstrålningen påverkar hjärnan och eftersom inte strålningstätheten är anpassad till långtidseffekter riskerar folk att bli både skadade i centrala nervsystemet eller att få cancer.
Efterfrågan av ökad mikrovågsstrålning kommer från fåtal personer, övrig befolkning är nu trötta på den ökande strålningen då de ser att allt fler blir sjuka i sin omgivning.

Kravet på tillståndsprövning enligt miljöbalken skall även gälla mobiloperatörerna så ock en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning, då det finns kända hälsorisker sedan 1930-talet och om mikrovågors egenskaper redan 1959. Det är en skandal att sätta igång en storskalig verksamhet som varken är ringa eller tillfällig och riskera hela folkhälsan, vilket vi nu ser tydligt att folk blir allt sjukare. Se min film

Vidare skall regeringen ställa krav på att all vetenskaplig forskning inom området skall vara oberoende industrin, då industrins egen forskning är både jävig och tillrättalagd.

Jag kräver att mobiloperatörerna sänker strålningen i Bidalite Torsås kommun, då jag inte vill ha er strålning inomhus. Ni mobiloperatörer har inte på något sätt rätt att göra intrång i mitt hem och skada min hälsa samt orsaka mig stort obehag dygnet runt. Verksamheten är olaglig eftersom man inte följer miljöbalkens krav, samt ställer krav på referensvärden som skyddar mot långtidseffekter. Mitt obehag av mikrovågsstrålningen överskrider uppenbarligen referensvärdena eftersom jag fått akuta, direkta effekter av den artificiella mikrovågsstrålningen.

Mvh

Solveig Silverin
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade

En film till politiker att visa inom landsting och kommun

En film till politiker att visa inom landsting och kommuner

Eftersom jag själv är bildskärmsskadad och därför blivit elöverkänslig, kan jag inte personligen vistas i föreläsningssalar eller på nämndemöten i kommuner och domstolar. Därför gör jag filmer som politiker i sin tur kan visa vid olika möten om riskerna med mobilstrålningen och nyttjandet av mikrovågor i den digitala tekniken

Skriv på detta upprop miljöbalkens krav skall gälla även för mobilindustrin

Skriv på detta upprop miljöbalkens krav skall gälla även för mobilindustrin

Miljöingenjör Solveig Silverin om riskerna med mikrovågor

IARC inom WHO klassat radiofrekvent strålning som en cancerrisk i klassen 2B – ändå fortsätter man att skapa allt fler strålkällor.

Varför?

Vad hände med miljöbalken och försiktighetsprincipen?

Att stoppa WiFi och annan mikrovågsstrålning på arbetsplatser, i offentliga miljöer, i skolor, i bostadsområden, lekplatser och på allmän plats är något chefer, skyddsombud, ansvariga och kommunpolitiker själva kan göra redan i dag.Det räcker med att följa lagen!

Källa: IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY CARCINOGENIC TO HUMANS
Referenser: Miljöbalken 9 kap 3 §; ICNIRP

Miljöingenjör Silverings hemsida: solveig21miljoblogg.wordpress.com

Miljödomstolens beslut gällande okänd radiosignal – Erkänner att man kan få de symtom jag har av RF-strålning

I MMDs beslut skriver de: I detta mål är då fråga om de skäl som har framförts har sådan relevans att det kan antas finnas någon hittills okänd verksamhet som kan medföra olägenhet i miljöbalkens bemärkelse i Silverins bostad, eller skäl att ändå mäta strålningen. Någon
förekomst av strålning med frekvens högre än de frekvenser som används inom
mobiltelefoni har inte påvisats, och det är just därför som Silverin begärt mätning.
Den enda indikation som föreligger är Silverins upplevelse av kroppsliga besvär, för
vilka det i och för sig vore en möjlig orsak att finna i mycket höga strålningsnivåer

Här erkänner MMD att de symtom jag har kan uppträda vid högre nivåer, men eftersom jag är elöverkänslig får jag ju dessa symtom vid mycket lägre nivåer.

Jag begärde att Torsås kommun skulle göra mätningar i min bostad då jag har hälsoproblem med en radiosignal från söder. Intressant är att domstolen inte nämner att en person som inte är elöverkänslig men varit utbränd kände av signalen och säger spontant när vi står och pratar om annat ute på min veranda. Hon säger plötsligt: ”Å vad är det som är så starkt och det kommer därifrån”,  och så pekade hon med att handen rakt söderut, precis från det hållet jag själv känner denna signal. Sedan tillägger hon: ”hade jag bott här hade jag blivit sjuk”. Till saken hör att jag inte nämnt något om denna radiosignal. MMD nämner heller inte att signalen även inaktiverat ett getingbo under takpannorna på södersidan och att det samtidigt var full aktivitet i ett getingbo på norra sidan av huset, också under takpannorna.

De hade tagit beslut  2014-02.27, men jag hade inte fått brevet. Det var först när jag kontaktade MMD som jag fick veta att de skickat beslutet. Ett domstolsbeslut som man kan överklaga borde skickas som rekommenderat brev. När jag frågade vad jag skall göra nu då jag tänker överklaga beslutet eftersom jag antar att jag kommer att få nej. då visste de inte. Det var först när jag sökte på nätet som jag fick veta att man kan ansöka om försutten tid till hovrätten. Det borde MMD ha upplyst mig om.

 

Växjö TR M 1600-13 Dom 2014-02-27

Mitt fria tal till politiker och tjänstemän om riskerna med mikrovågorna

Min fria tal till politikerna

Publicerades den 29 sep 2014 på you tube

Jag tala fritt om riskerna med mikrovågor och vänder mig till politiker i kommuner. Försiktighetsprincipen borde gälla nu, när IARC inom WHO klassat radiofrekvent strålning som en möjlig cancerrisk klass 2B. Och varför påstår SSM att referensvärdena är satt med god marginal när de enbart skyddar akut mot effekter och när det inte skyddar mot långtidseffekter. I februari larmade WHO om att cancern kommer att öka med 70 % de närmaste åren. Varför sätter man då in WiFi i skolorna. Varför ställer ansvariga myndigheter inte krav på relevant forskning på elöverkänslighet?

Klimatmötet i FN – Hur mycket bidrar den artificiella mikrovågsstrålningen till uppvärmningen av klimatet?

Klimatmötet i FN. Man ser tydligt hur temperaturen ökat med en global utbyggnad av artificiell mikrovågsstrålning från miljoner sändare.
Den mätstation man främst hänvisar till som belägg för hög global koldioxid står på en aktiv vulkan Mana Loa Hawaii. Aktiva vulkaner läcker koldioxid, det är därför denna mätstation placerades 1958 på Mana Loa för att hålla koll på ökad aktivitet i Mana Loa. Det är därför konstigt att man hänvisar till denna mätpunkt som står på toppen av vulkanen. Viktigt är att både grönalgerna i havet och all växtlighet förbrukar koldioxid, för att kunna leva, men också producerar syre för att vi skall kunna leva

Temperaturökningen klar 2

 

Samma kurva kan även ses i de ökade sjuktalen. I takt med den ökande spridningen av artificiella mikrovågor  har människor blivit allt sjukare.

3,7 miljoner människor mår psykiskt dåligt i Sverige idag. 300 000 vuxna har fått ADHD som diagnos, vilket jag  misstänker att många elöverkänsliga döljs i denna diagnos, då det visat sig att medicinering fungerar dåligt i denna  diagnosgrupp. Elöverkänsliga tål inte mediciner allra minst mediciner som påverkar hjärnan och nervsystemet, vilket beror på att elöverkänsliga ha specifik neurologisk strålskada som kan jämföras med lösningsmedelsskada.

 

IMG Diagram sjuktal 3

 

Sedan stoppade man sjukskrivningarna och siffran sjönk något, men nu tvingas man sjukskriva allt fler igen. Var går smärtgränsen för ett samhälle med en alltmer sjuk befolkning

diagram försäkringskaddan

Detta är ett hån mot alla dem som blivit skadade av de trådlsöa nätverken och inte längre kan vistas i samhället

Kalmar Tillgänglighetsråd

Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens nämnder och styrelser och handikapporganisationerna. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Tillgänglighetsrådets intressebevakning skall vara kommunövergripande. Den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare” anger inriktningen:

  • att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder
  • att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder
  • att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder  förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

Anette Lingmerth (S), ordförande
Linnea Kroon, 1:e vice ordförande
Krister Ekström, 2:e vice ordförande