Äldre kunskaper om mikrovågsstrålning

Äldre kända kunskaper som mobilindustrin och försvaret känner till

1945 Radarsjukan Sjukdomen drabbade personal som jobbade nära en ekoradiostation.
Symptom: huvudvärk, yrsel, trötthet mm. Allt fler insjuknade och man kunde så småningom säkerställa att det var strålningen som orsakade hälsoproblemen

1959 Flygvapnets radarskola Major Bränning konstaterar att 100 – 1000 MHz absorberas till uppåt 40 % av kroppens vävnader sker huvudsakligen i de inre vävnaderna där det inte förekommer många känselnerver. Mellan 1000- och 3000 MHz absorberas ända upp till 100 % och i huvudsakligen i de inre vävnaderna. Över 3000 MHz absorberas uppåt 40 %, men där sker absorptionen mer i de yttre vävnaderna, vilket inte är så farligt då man här känner uppvärmningen och skyddar sig. En grads uppvärmning av kroppen betraktas som kritisk. Man ser också att de känsligaste organ för uppvärmning är hjärna, ögon och mage.

1959 Mikrovågssjukan Rysk långtidsstudie. Dessa studier pågick i upp till 10 år. Vissa personer följdes i upp till 20 år. I väst har inga studier gjorts där människor studerats under så lång tid. Det gör de sovjetiska studierna unika som grund för att bedöma de långsiktiga effekterna av EMF.
En del av symtombilden var: Störningar i autonoma nervsystemet (vilket bland annat Kjell Hansson-Mild konstaterat hos elöverkänsliga), energibrist, sömnproblem, huvudvärk, olika hjärt- och kärlproblem, depressioner, hyperaktivitet och oro. Men forskarna fann också många objektivt bekräftade diagnoser exempelvis: EEG-förändringar, störningar av den biologiska klockan, störningar i det hormonproducerande system som utgörs av hypotalamus, hypofysen och binjurebarken, förändringar i autonoma nervsystemets styrning av hjärta och kärl, Störningar i matsmältningen, vilotremor i fingrarna.
Andra viktiga iakttagelser som gjordes är att besvär av EMF ökar med tiden samtidigt som känsligheten ökar och att förändringar i kroppens sätt att fungera uppstår först efter tre till fem år (patologiska förändringar).

1978 Försvaret har länge forskat på mikrovågors egenskaper, eftersom det även kan nyttjas som vapen. Denna studie gäller för akuta effekter, vilket är viktigt att förstå. FOA 1978 skriver i en artikel. Tonreaktion påverkas redan vid en strålningsintensitet av l00 000 000 µW/m2 borde vara av intresse, med tanke på att denna strålningsintensitet är tillåten. t ex i USA.
FoA:s resultat stämmer bra överens med vad utländska forskare kommit fram till. Så har man exempelvis i Sovjetunionen funnit att mikrovågor med en intensitet mellan 10 000 000 och l00 000 000 µW/m2 kan orsaka störningar i konditionerade reflexer och inducera onormala beteendemönster. Referensvärdet i Sverige är 10 000 000 µW/m2.
Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekterna, som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spänningsfall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras OSV.

Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipol-antenner som alstrar höga spänningsfall över olika organ. På detta sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på l0 000 000 µW/m2 lokalt kan uppgå till 1000 000 000 µW/m2 Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas, hävdar Olle Criborn. Min kommentar: Denna studie gäller för akuta effekter vid dessa effekttätheter som redovisas här. Långtidseffekter uppkommer på mycket lägre nivåer.

 
1981 Radarreparatörer Överläkare Lennart Persson på neurologiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset, fick för första gången kontakt med en grupp män som under 50- och 60-talen som arbetat med att reparera militära radaranläggningar 20-30 år. Efter arbetet vid radaranläggningarna klagade männen över likartade besvär, besvär som tydde på skador på det centrala nervsystemet. I en grupp under ledning av Lennart Persson beslutade då att undersöka vilka effekter mikrovågor hade på nervsystemet. Personer som utsatts för radarvågor uppvisade oftare än andra en mycket speciell förändring på ryggmärgsvätskan. (Hos mig upptäckte man, i Bollnäsutredningen, extrem B12-brist i ryggmärgsvätskan)

 
1981-1989 Göteborgsstudien Radarvågor skadar nervsystemet
Vi har undersökt en grupp män som i sina arbeten utsatts för starka radarvågor. Nio av tretton (70%) hade förändringar i ryggmärgsvätskan. I kontrollgrupp fann man bara denna förändring hos en av tio (10%) enligt docent Yngve Hamnerius från institutionen för teknisk elektronfysik på Chalmers tekniska högskola De bägge grupperna har jämförts ur alla tänkbara aspekter, medicinska och psykiska. Parallellt har vi utsatt kaniner för stark mikrovågsbestrålning.
Med en viss fördröjning har vi kunnat konstatera hjärnskador hos kaninerna. Efter tre månader har skadorna varit små efter nio större, säger Yngve Hamnerius. Även hos kaninerna har vi funnit speciella proteiner, men det är svårt att dra några slutsatser av det. Människor och kaniner är genetiskt olika.
Fördröjningen mellan mikrovågspåverkan och de konstaterade skadorna är intressant
eftersom den har sin parallell hos de radararbetare som först började klaga på
huvudvärk, kortvariga blackouter och koncentrationssvackor.
(Min kommentar: Den forskning som SoS och SSM hänvisar till har man inte tagit hänsyn till fördröjningseffekt i dessa provokationstester man gjort på elöverkänsliga ett exempel som lyfts fram i FAS (48)).

Tillåtet referensvärde i Sverige för 3G, 4G, WiFi är 10 000 000 µW/m2

1960-1997 Prof. Karl Hecht Rysk vetenskaplig litteratur från 1960 till 1997, Under rubriken ”Biologiska effekter av elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 till 3 GHz på folket” Rapporten visar betydelsen av tidsfaktorn i de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält. Hos friska personer visade sig efter 3 till 5 års exponering för strålning vid 2-8 h varje dag, onormala fenomen, främst funktioner i centrala nervsystemet (hjärnan) berörs. Efter 5 till 10 års exponering av strålning ökade antal symtom och intensitet av sjukdom avsevärt.

1991 En stor provokationsstudie på elöverkänsliga I en tredje fas jämfördes elöverkänsliga med 25 friska frivilliga kontrollpersoner. Ingen av de frivilliga reagerade på någon provokation, verklig eller placebo, medan 16 av de EMF-känsliga patienterna (64%) hade positiva tecken och symtompoäng, plus förändringar i autonoma nervsystemet. I den fjärde fasen deltog de 16 EMF-känsliga patienterna i två provokationer med de frekvenser de varit mest känsliga för i den föregående provokationen. De verkliga provokationerna befanns ge 100 % positiva reaktioner medan alla tester med placebo inte visade några reaktioner. Vi drar slutsatsen att denna studie är ett starkt belägg för att känslighet för elektromagnetiska fält existerar och kan framkallas under miljömässigt kontrollerade former.

SSI FS 2002:3 skriver att frekvensområdet mellan 1mm – 1 meter har en antenneffekt på människan. Strålsäkerhetsmyndigheten har varit noga med att påpeka att de är en expertmyndighet för denna typ av strålning, men de kände inte till att mikrovågor hade en antenneffekt på människan. De fick fråga mig, var jag fått dessa uppgifter ifrån.

IT-företagarna säger i sin reklamtidning för 3G att 3G-strålningen ger en viss uppvärmning, samt att hjärnan påverkas och orsakar sömnstörningar. De påstår samtidigt med hänvisning till forskning som baseras på stråldoser för akut effekt, att hjärnan kan kompenserar för denna yttre påverkan och hänvisar då till Holländska rådet.

Computer Sweden skriver den 31 mars 2003, att 40 % av de 600 tunga beslutsfattare inom IT-branschen är oroliga för strålningen. Om dessa personer varit helt säker på att den artificiella mikrovågsstrålningen är ofarlig hade inte nära nog hälften varit oroliga för hälsopåverkan.
Både mobilföretagarna och myndigheterna kände alltså till riskerna, ändå uppmanar Socialstyrelsen kommuner och länsstyrelse att inte följa Miljöbalkens försiktighetsprincip.

 

Professor Sture Lidén, Karolinska institutet, sa hösten 1995 i SVT:

”Elöverkänslighet skall tigas ihjäl”.

 ________________________

FAKTA OM RADIOFREKVENT STRÅLNING OCH MIKROVÅGOR

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin webbsida citat: Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg (24).

Naturlig radiofrekvent strålning är väldigt låg 0,000 000 5 µW/m2. Frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz tränger in till kroppens organ och absorberas till 100 %. Flygvapnets radarskola 1959 (7). Powerwatch:s granskning av ca 1800 forskningsrapporter, som redovisas i Bionitiative 2012, visar att folk blir akut sjuka vid 30 µW/m2 (5) Vilket betyder att för långtidseffekter måste stråldosen vara långt mycket lägre.

Grunddata.
Mikrovågsområdet, 300 MHz – 300 GHz, är elektromagnetisk strålning inom det radiofrekvent området och innefattar våglängderna 1 m – 1 mm.

Rör sig i ljusets hastighet
Fortplantar sig bäst i vakuum
Vid 2,5 GHz, svänger vågen 2500 000 000 ggr/sekund

I kombination högt energiinnehåll, god penetrerande förmåga och våglängder som har längder som passar biologiskt liv (1m – 1mm) används mikrovågor för olika ändamål bland annat inom medicinen, kosmetiska ingrepp, i mikrovågsugnar, torkning av byggmaterial, snabbtina helkroppsgrisar etc

Naturlig bakgrundsstrålning av radiofrekvent- och mikrovågsstrålning är mycket svag
Den naturliga och bakgrundsstrålningen för mikrovågor ligger på högst 0,000 000 5 µW/m2 dagtid i effekttäthet vilket motsvarar i fältstyrka är 18 dB µVolt/m. Under natten är effekttätheten 0,000 000 01 µW/m2.

Forskningsrådet för Arbetsmiljö- och Socialvetenskap skriver i sin rapport 2006 (25) att strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 0,000 000 000 000 000 000 01 W/m2 per Hz, vilket är 0,000 000 000 000 01 µW/m2/ Hz. Solen avger alltså försumbara mängder mikrovågor.

Astrofysiker beräknar att den naturliga bakgrundsstrålningen från universum är mycket låg (28), då energiinnehållet i radiofrekvent strålning är drygt 2,7 grader Kelvin. Detta blir i bakgrundsstrålning 26,5 attoW/m2 eller 0, 000 000 000 026 5 µW/m2 i effekttäthet, vilket motsvarar i elektrisk fältstyrka -20 dB µV/m.

Solens högsta instrålning av radiofrekvent strålning ligger på 0,000 005 µW/m2 under dagen och på natten 0,000 000 01 µW/m2. Vid extrema solstormar vart elfte år kan den naturliga radiofrekventa strålningen från solen tillfälligt komma upp runt 1 µW/m2 under några timmar.
Solljusets våglängder ligger mellan IR-ljus 1mm – UV-ljus 100 nm vilka är extremt korta våglängder. Solstrålningen kan därför enbart tränga in i det yttersta hudlagret vilket vi har biologiskt skydd mot. Vi blir bruna eller får tjockare hud. Solljuset tränger inte igenom väggar eller täta material oavsett hur hög solstrålningens effekttäthet är, en molnfri högsommardag. Till och med de tunna bladen på träden hindrar det mesta solljuset. Mikrovågor tränger igenom de flesta material även metaller tycks det och tränger därför genom kroppens vävnader oavsett effekttäthet.

Våglängden bestämmer inträngningsdjupet inte effekttätheten
1 GHz – 3 GHz absorberas till 100 % inne i kroppens organ, alltså inträngningsdjupet i detta frekvensområde ligger runt 12 cm.
100 – 1000 MHz absorberas till 40 % i kroppen. Över 3 GHz absorberas till 40 %. Flygvapnets radarskola 1959 (7)

Mobilindustrin nyttjar främst frekvenser runt 2,5 GHz i WiFi, 3G, 4G, 5G. Dessa våglängder penetrerar alltså kroppens vävnader och absorberas till 100 % i kroppens organ

Mikrovågor går igenom materia som exempelvis husväggar av trä, vilket betyder att varje levande varelser också penetreras dygnet runt av mikrovågor från alla håll. Eftersom naturlig mikrovågsstrålning är extremt lågt har vi inte utvecklat ett genetiskt skydd mot hög mikrovågsstrålning, än mindre pulsad artificiell mikrovågsstrålning.

Inträngningsdjupet nyttjas för olika ändamål som tidigare nämnts, exempelvis snabbtina helkroppsgrisar. Genom att reglera antalet mikrovågor, effekttäthet, av den våglängd som passar grisens kroppsstorlek, bestämmer man hur mycket värmeenergi som absorberas i griskroppen. Eftersom man inte vill hetta upp köttet när man tinar en helkroppsgris har man låg effekttäthet och det betyder att färre energirika mikrovågor passerar genom den frusna djurkroppen som man samtidigt värmer upp inifrån genom att den penetreras från alla håll som i en mikrovågsugn, fast på låg effekt.
Eller tvärt om genom att koncentrera vågrörelserna få man större effekt som i radiolänkar eller laser. Exempelvis kan en laserpenna med en effekt på 0,5 Watt skära tunn plåt. En hög koncentration av elektromagnetisk strålning av de korta frekvenserna ger så mycket energi att det kan skära i plåt, Arbetsmiljöverket om artificiella optiska frekvenser. Hur intensiv strålningen är bestäms alltså inte av uteffekten, och det betyder att sändare som är nära oss, också har en högre intensitet, eftersom loben är smal när den går ut från antennen.

Vi är så biologiskt känsliga för elektromagnetisk strålning att en ökning av de extremt korta frekvenserna inom UV-ljuset och som tränger in i det yttersta hudlagret orsakar i förhöjda stråldoser hudcancer, trots att vi har ett visst biologiskt skydd mot UV-ljus som ju finns naturligt.

Men vi saknar som sagt helt skydd mot mikrovågor som är långt mycket svagare naturligt än UV-ljuset. Det finns vetenskapligt stöd, att artificiella mikrovågor ger DNA-skador på människans stamceller (5,16) vid 3,4 µW/m2. Detta betyder att denna artificiella mikrovågsstrålning skulle kunna utrota jordens nu levande livsformer om vi inte omedelbart sänker strålningen i vår livsmiljö.

Eftersom vi saknar skydd mot inre bestrålning av mikrovågor och radiofrekvent strålning kan man förvänta sig biologiska skador på vävnader och DNA (5, 6, 16).

All spridning av artificiella mikrovågor i etern, skall klassas som miljöfrämmande luftförorening som aldrig tidigare funnits i vår livsmiljö.
EU 6.4 Bevisbördan: Så länge risknivån för hälsa eller miljö inte kan bedömas med tillräcklig säkerhet, har lagstiftaren inte någon rättslig grund att godkänna att ämnet används, utom undantagsvis för att genomföra försök
Mikrovågor har en antenneffekt på blodkärl och nervsystem

I FOA 1978 (20) står det att mikrovågor har en antenneffekt på människans blod- och nervsystem.

SSI FS 2003 (19) skriver att våglängden 1mm – 1m har en antenneffekt på människan.

ICNIRP 2009 (21) hänvisar till fem vetenskapliga studier: Wang et al 2006.; Dimbylow och Bolch 2007; Conil et al. 2008; Nagaoka et al. 2008, Kuehn et al. 2009, att i frekvensområdet 1-4 GHz (resonans 100 MHz) i kroppslängder och i organ som är kortare än 1,3 m (motsvarar barn i åldern 8 år eller yngre) vid rekommenderad referensnivån, kunde öka med upp till 40 % än den nuvarande grundläggande begränsningen under värsta tänkbara förhållanden. Detta är emellertid försumbart i förhållande till den stora reduktionsfaktorn på 50 (5000 %) för allmänheten.
Min kommentar ICNIRP:s påstående, att 40 % ökning av strålningen, är försumbart saknar vetenskaplig grund. Barn kan alltså absorbera mer energi och överskrida referensvärdet för akuta effekter. Vilket också nämns i Bioinitiative 2012 (5)

Artificiell radiofrekvent strålning skiljer sig från naturlig radiofrekvent strålning
Naturlig radiofrekvent strålning är ett jämt bakgrundsbrus, precis som vi ser solljuset. Artificiell radiofrekvent strålning består av distinkta pulsande modulationer i vissa frekvensområden.
För bedömning av icke-termiska effekter på biologisk vävnad, måste man beakta den artificiella mikrovågsstrålningens specifika fysikaliska parametrar vid fastställandet av säkerhetsnormer. Vid exponering av artificiell radiofrekvent strålning, är frekvens, modulation och långtidseffekt viktiga parametrar för att kunna fastställa ett gränsvärde för stråldosen.
Man bör sätta referensvärdet till den naturliga bakgrundsstrålning som vi är biologiskt anpassad till 0, 000 000 5 µW/m2. Det är den enda säkra referensvärdet därefter får man vetenskapligt ta fram en teknik som gör att biologiskt liv tål en högre gräns för artificiell radiofrekvent strålning. Man bör absolut inte nyttja frekvenser inom 1GHz -3 GHz eftersom de frekvenserna penetrerar kroppen till 100 %. Nyttjar man högre frekvenser finns det dock risk att ögonen skadas

Lägre intensiteter är inte alltid mindre skadliga. Speciella ”fönster” finns, där bioeffekter är mycket mer kraftfull. (Min kommentar: det beror inte på att vi tål högre strålning i andra frekvenser. Vi saknar genetiskt/biologiskt skydd mot radiofrekvent strålning och mikrovågor, eftersom den typen av strålning är mycket svag naturligt (5,25,24,28)

__________________________

SÅ HÄR MYCKET HAR MIKROVÅGSSTRÅLNINGEN ÖKAT SEDAN 1990

Den naturliga bakgrundsstrålningen av mikrovågor, 0,000 000 5 µW/m2, skall jämföras med den extremt höga artificiella och pulsmodulerade mobil- och bredbandsstrålningen, som baseras på Strålsäkerhetsmyndighetens egna mätningar 2013 av mikrovågor från mobilbasstationer.
Se också diagram (30) som visar hur mycket strålningen ökat från 1990 – 2007.
Kontinuerlig stråldos i effekttäthet av artificiella mikrovågor i medelvärde SSM:s mätningar 2013: DNA i spermier hos människan skadas vid 3,4 µW/m2 (5).

Landsbygd: 230 µW/m2 = fältstyrka 110 dB mikroV/m
Tätort: 1500 µW/m2 = fältstyrka 118 dB mikroV/m
Stockholm: 6700 µW/m2 = fältstyrka 122 dB mikroV/m

Naturlig bakgrundsstrålningen dagtid: 0,000 000 5 µW/m2 motsvarar 18 dB mikroV/m i fältstyrka

För att illustrerar och förstå hur tät mikrovågsstrålningen ökat sedan 1990-talet har jag gjort en beräkning och utgår från 300 µW/ m2 som mätts upp i mindre tätorter och på landsbygden.

Vid naturlig bakgrundsstrålning träffar 20 vågrörelser i ljusets hastighet en kvadratmeter stor yta

Artificiell mikrovågsstrålning vid en effekttäthet av 300 µW/m2, träffar 1 200 000 000 pulsande vågrörelser i ljusets hastighet en kvadratmeter stor yta.
Strålningen har alltså ökat i täthet med 1 199 999 980 på varje kvadratmeter yta. Denna täta artificiella mikrovågsstrålning tränger kontinuerligt genom kroppens alla mjukdelar till ett djup av ungefär 12 cm eller mer in i kroppen och absorberas i de inre organen, lever, njurar, hjärta, hjärna, ägganlag, spermieproduktion, foster och på sin väg genom vävnaderna skadas DNA, men också nervsystemet, samt de känsliga enzymerna (5,8).

Kan ansvariga verkligen påstå att denna miljöfrämmande strålning är försumbar eller ens låg?

Jag misstänker dessutom att pulsmodulerad mikrovågsstrålning innehåller mer energi. Den artificiella strålning har genom sin intensiva pulsning och modulation, egenskaper som är mer skadliga för biologiskt liv. Bioinitiative 2012 (5) tar även upp denna faktor. Referensvärdena för digital mikrovågsstrålning måste anpassas till långtidseffekter. Myndigheter och verksamhetsutövare skall följa försiktighetsprincipen i miljöbalken 2 kap 3§.

____________________________

STRÅLNINGSNIVÅER SOM GER AKUTA EFFEKTER (5)

Låga exponeringsnivåer är associerade med bioeffekter och negativa hälsoeffekter av radiofrekvent strålning från mobilmasters exponeringsnivåer
Minst fem nya studier över strålningen från mobilmast rapporterar bioeffekter inom intervallet 30 – 500 µW/m2.
Det är mycket lägre nivåer än 2007 som då rapporterade: 500 – 1000 µW/m2. Forskare rapporterar nu om huvudvärk, koncentrationssvårigheter och beteendeproblem hos barn och ungdomar; och sömnstörningar, huvudvärk och koncentrationssvårigheter hos vuxna.
Min kommentera: Man kan misstänka att långtidseffekterna nu blir alltmer synliga i folkhälsan.

 

Annonser