Överklagan till länsstyrelsen – mitt ärende 2012-08-23 som beskriver en brottslig verksamhet som bryter mot mänskliga rättigheter

 

Uppdaterat 2013-04-28

Jag har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen, och väntar nu på deras domslut. Överklagan till miljödomstolen har jag inte lagt ut här på min blogg,

Jag har ännu inte fått svar från länsstyrelsen och det har gått nästan 6 månader. F d Antennspecialisten Niklas Gunham, har tagit ner sändaren på silon i Igelösa där han hade  riktade en radiosignal på mitt hus, vilket han inte hade behövt göra. Kalmar kommun uppmanades av miljödomstolen i Växjö att utreda varför Niklas Gunhamn absolut skulle rikta en radiosignal rakt ner på mitt hus, när personen som nyttjade det trådlösa systemet bodde 2 km väster om mig. Jag flyttade från Igelösa hit till denna fastighet. Efter ett tag kände jag stark strålning från söder och upptäckte med mätinstrument att en signal ligger riktad på mitt hus igen. Jag har spelat in ljudet som enbart låg på min fastighet.

Jag hade bett Torsås kommun mäta strålningen som plågade mig svårt, men de sade nej. Strålningen från söder finns redovisat i min överklagan till länsstyrelsen här nedan. Jag har idag på vänster sida djupt inne i bålen en skärande smärta. Det var den sidan som blev mest bestrålad eftersom jag har vänster sida vänd mot söder där signalen kommer ifrån, när jag sitter vid datorn. Jag vet bara, att när jag var i kontakt med militären så minskade strålningen. Uppenbarligen är det militära sändningar och Niklas Gunhamn hade uppdrag åt militären.

2012-08-23

 Överklagan av beslut, Dnr.2012/bmn 0103 gällande mätningar av elektromagnetisk strålning i min bostad, Ugglemad 1:35, Torsås kommun till länsstyrelsen i Kalmar län

Torsås kommun har avslagit min begäran om att med frekvensanalys säkerhetsställa vems radiosignal som belastar min hälsa i min boendemiljö. Jag överklagar beslutet, då kommunen har tillsynsansvaret och att jag har rätt att få veta vems radiosignal/verksamhet som skadar min hälsa.

BAKGRUND

Jag har begärt mätning av en radiofrekvent signal som belastar min hälsa i min boendemiljö sedan hösten 2010. Uteffekten från denna radiofrekventa signal har ökat markant sedan jag kände av den hösten 2010 och plågar mig mer eller mindre svårt. Radiosignalen orsakar mig bland annat kontinuerlig hjärtarytmi dygnet runt när de ökar signalstyrkan vilket är en livshotande påverkan på hjärtat. Övriga svåra symtom som ger allvarliga fysiska skador är att magen inte fungerar vilket leder till att jag inte kan äta då svåra smärtor uppkommer. Magmunnen stängs inte utan magsyra tränger upp i matstrupen och orsakar frätskador i matstrupen vilket både leder till smärta i matstrupen men också kan leda till stora konsekvenser för mig medicinskt. Den radiofrekventa signalen ger en tydlig neurologisk påverkan.

Sista gången jag hade dessa symtom gick jag ner 5 kg detta var i samband med att USA testade sina drönare i Sverige. Jag fick veta detta efteråt. Det finns alltså misstanke om att signalen har sitt ursprung i militära aktiviteter med USA/NATO. Av denna signal påverkas jag alltså så kraftigt att det skall bedömas som livshotande. Jag vet inte om Torsås kommun förstått hur allvarlig min situation är, men de har avslagit min begäran om att med frekvensanalysator ta reda på vad för typ av radiofrekvent signal som orsakar dessa svåra fysiska symtom och därigenom kunna härleda verksamhetsutövaren. Radiosignalen kommer tydligt söderifrån.

Jag har eget mätinstrument för mikrovågor men denna signal ligger utanför mätområdet för detta mätinstrument Mikrovågsmätare HF 59B

Radiosignalen i min boende miljö Ugglemad 1:35  påverkar andra biologiska varelser och även ej elöverkänslig person

Signalen är emellanåt så stark att förra året 2011 häckade inte tornseglarna som de brukar göra vid balkongen på södersidan där signalen ligger på. Efter att jag kontaktat både NET1 och försvaret minskade signalstyrkan och då återkom tornseglarna till sin vanliga häckningsplats i år 2012. Men efter att tornseglarna lämnat boet efter årets häckningssäsong 2012 har signalen ökat i styrka igen och det getingbo som också finns på södersidan under takpannorna har blivit inaktiverat. Vid kontroll den 21 augusti 2012, under 10 minuter såg jag två getingar, men troligen var det samma geting som först flög in i boet och efter några minuter flög ut igen. Vid samma tillfälle studerade jag det getingbo som också finns under takpannorna men på norra sidan av huset. Där var det full aktivitet och det var omöjligt att räkna dem.

En person på besök som inte är elöverkänslig kände av signalen när vi satt på altanen. Hon har en viss känslighet efter att ha varit ”utbränd”. Hon kände signalen och kunde också konstatera att den kom från söder. Hon sa spontant att hade jag varit utsatt för detta hade jag blivit sjuk.

Samma problem vid fastigheten i Igelösa, Kalmar kommun (Mål nr M1968 – 06)

Jag har tidigare varit utsatt för liknande verksamhet när jag bodde i Igelösa, Kalmar kommun. En verksamhet som borde betraktas som brottslig då de personer som var inblandade utsatte mig för en medveten hänsynslöshet genom det lidande jag utsattes för och som tvingade mig att sälja och flytta från min fastighet i Igelösa med ekonomisk konsekvens för mig. Då kunde jag själv med mätinstrument härleda den radiofrekventa signalen från en sändare på en silo 2 km söder om min bostad. Den person som nyttjade detta privata system bodde 2 km väster om mig. För att inte belasta min hälsa med onödig strålning var det fullt möjligt att byta eller skärma av antennen, men Niklas Gunhamn (f d antennspecialisten) vägrade ta bort radiosignalen från mitt hus trots att han visste att han skadade mig. Gunhamn sa sig ha uppdrag för försvaret och hade till fastighetsägaren av silon sagt att det var ett forskningsprojekt.

Problemet med Gunhamns verksamhet uppkom efter att jag ansökt om bostadsanpassningsbidrag hos Kalmar kommun. (Kommunen diarieförde inte detta ärende). Eftersom Sten Nelanders bil stod på vägen vid min fastighet i Igelösa, när de satte igång kommunikationssystemet och troligen gjorde mätningar av strålningen vid min bostad misstänker jag ett samband mellan min ansökan om bostadsanpassningsbidrag och Niklas Gunhamns sändare på silon. Sten Nelander satt vid tidpunkten som reserv i samhällsbyggnadsnämnden, Kalmar kommun. Enligt miljödomstolen i Växjö MÅL nr M1958 – 06 ålades Kalmar kommun att utreda deras verksamhet. Men Kalmar kommun underlät att följa domstolens beslut. Jag tvingades alltså att sälja och flytta från min fastighet i Igelösa på grund av denna privata verksamhet.

Eftersom Kalmar kommun inte utredde Niklas Gunhamns privata verksamhet har heller inte mina frågor kring denna verksamhet fått några svar. Var försvaret inblandat i denna verksamhet och var det deras forskningsprojekt? Men även frågan kvarstår om man som privatperson har rätt att utsätta enskilda personer för tekniskt producerad elektromagnetiskstrålning som tvingar personen av hälsoskäl flytta från bostaden?

Vill tillägga, att försvaret har ett program inom FOI för Mind Control. Det är absolut av stort intresse att veta hur människor reagerar på olika typer av radiosignaler. I Ludvika utvecklar man elektroniska vapen.

Vill också tillägga att Europakommissionen granskat 2005 (http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/avis20_en.pdf  (bilaga 1 förkortad svensk version) aktiviteter med Mind Control och chippning av folk. Detta är alltså en höggradigt aktuell fråga som få känner till. Man kan även tortera friska personer med en radiosignal 95 GHz. En liten parantes över vad som kan pågå i smyg om det finns illvilliga personer. Det finns alltså möjligheter till att det kan pågå brott mot mänskliga rättigheter då det inte finns någon som helst kontroll av denna verksamhet med teknisk elektromagnetisk strålning. (Svar från Post- och Telestyrelsen bilaga 2). Jag har alltså grund för mina frågor.  Det är därför skäligt att kommunen gör kontrollmätning om någon enskild person säger att den har hälsoproblem och plågas av artificiell elektromagnetisk strålning.

Tilläggas kan att efter jag bott på denna fastighet i Bidalite i två månader upptäcker jag att en mobiloperatör står intill mitt uthus och gör mätningar. Efteråt höjs uteffekten från 3G över min bostad, vilket en granne bekräftat då mobiltäckningen blev bättre i området efter att jag flyttade hit.

Förföljer mobilindustrin elöverkänsliga?

Degerfors kommun hade planer på att elsanera lägenheter för elöverkänsliga augusti 2007. Mats Holme från Mobiltelebranschens lobbyorganisation (MTB) stoppade detta projekt (bilaga 3) Flera fall där elöverkänsliga funnit en lågstrålande zon har detta genast eliminerats av mobiloperatörerna. Det finns därför stark misstanke om att mobilindustrin förföljer elöverkänsliga. Själv har jag tvingats flytta sju gånger på grund av att strålningen alltid ökar av olika anledningar efter att jag flyttat till ett område som varit lågstrålande. Jag har även två bevis för att jag är telefonavlyssnad av mobiloperatörer. Jag hänvisar till grundlagen och de mänskliga rättigheterna att som enskild person skyddas mot ett ständigt lidande av radiofrekvent teknisk strålning och att jag därigenom har rätt att få veta vem eller vilken verksamhetsutövare som utsätter mig för denna fysiskt och mentala nedbrytning av min person. Vi befinner oss inte i krig och då gäller både Miljöbalken och övriga lagar som mänskliga rättigheter enligt utdrag nedan. Jag har kursiverat det som gäller särskilt mig som svensk medborgare och nuvarande situation med funktionsnedsättningen elöverkänslig och misstanke om i smyg nyttjande av mig som försöksperson.

Författningssamling Lag 2010:1480

1 kap.
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika
värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg
och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö
för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet
och jämlikhet i samhället
och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna
ska motverka diskriminering av människor på grund
av kön, hudfärg, nationellt
eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder,
sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde
som person
.

4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens
medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
Opinionsfriheter

5 § Var och en är skyddad mot kroppsstraff. Ingen får heller utsättas för
tortyr
eller för medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden.

6 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt
ingrepp*
även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom
skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot
undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig
avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.
Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna
skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det
sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes
personliga förhållanden.

*Det skall betraktas som påtvingat kroppsligt ingrepp att utsätta en person för teknisk elektromagnetisk strålning som stör kroppsfunktionen så allvarligt att det utsätter personen för stort lidande och risk för medicinska kroppsliga skador som följd. Den okunskap som idag råder i det allmänna om hur teknisk elektromagnetisk strålning kan påverka människan får inte ligga till grund till beslut där man bortser ifrån att denna typ av teknisk strålning kan nyttjas i illvilligt syfte för att skada enskilda eller att man nyttjar detta i en försöksverksamhet i hemlighet. Det måste fastslås i en domstol att det är en brottslig handling enligt Brottsbalken 3 kapitlet att utsätta en person för tekniskt tillverkad elektromagnetisk strålning som orsakar störningar i kroppsfunktionen som leder till svårt lidande och nedsatt kroppsfunktion hos den utsatte. Det skall betraktas som brott mot de mänskliga rättigheterna att påtvingas ohälsa genom bestrålning av artificiell elektromagnetisk strålning.

Europaparlamentets skriftliga förklaring 0014/2012 (bilaga 4) som bevis för att man inom EU uppmärksammat elöverkänslighet/elektrohighsensitivitet som ett folkhälsoproblem idag inom Europa oavsett vad myndigheterna påstår i Sverige.

EU-parlamentet har även påtalat att de referensvärden ICNIRP som Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till är förlegade. De gäller inte för den nya typen av teknisk strålning som är helt annorlunda än analog sändningsteknik och som innehåller långt mycket mer energi än de gamla sändarsystemen samt har en intensiv frekvensmodulation. Dessa förlegade referensvärden gäller enbart för skydd mot termiska effekter under 6 minuter och tar inte hänsyn till andra biologiska effekter eller långtidseffekter. De är dessutom för militära tillfälliga sändningar, inte anpassade för att kontinuerligt storskaligt belasta en civilbefolkning dygnet runt. Strålningen är även klassad som en möjlig cancerrisk av IARC inom WHO.

___________________________________

 

 Vill uppmärksamma att Europarådets resolution för mänskliga rättigheter är införlivad i svensk lag i sin helhet 1995 därför skall Sverige följa de råd som Europarådet nu tar upp i nedanstående resolution 1815.

Parlamentariska församlingen

Europarådet

Resolution 1815 (2011)1

De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön

1. Den parlamentariska församlingen har flera gånger betonat vikten av staternas åtagande att skydda miljön och miljörelaterad hälsa, såsom fastslagits i många stadgar, konventioner, deklarationer och protokoll sedan FN-konferensen om den mänskliga miljön och Stockholmsdeklarationen (Stockholm 1972). Församlingen refererar till sitt tidigare arbete på detta område som Rekommendation 1863 (2009) om miljö och hälsa: om att på ett bättre sätt förebygga miljörelaterade hälsorisker,

Rekommendation 1947 (2010) avseende buller och ljusföroreningar2, Rekommendation 1885 (2009) om att utarbeta av ett tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter angående rätten till en hälsosam miljö, Rekommendation 1430 (1999) rörande tillgång till information, medborgardeltagande i miljörelaterat beslutsfattande samt i förekommande fall möjlighet till rättslig prövning genomförandet av Århuskonventionen.

2. Möjlig hälsopåverkan av mycket lågfrekventa elektromagnetiska fält från kraftledningar och elektrisk utrustning är föremål för pågående forskning och förekommer ofta i den offentliga debatten. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) svarar i dag elektromagnetiska fält av alla frekvenser för en av de vanligaste och snabbast växande miljöeffekter som orsakar ökande oro och spekulationer hos allmänheten. Alla människor utsätts idag i varierande grad för elektromagnetiska fält, vars nivåer hela tiden ökar i takt med att tekniken utvecklas.

3. Mobiltelefoni har blivit en vardaglig företeelse runt om i världen. Den trådlösa tekniken bygger på ett omfattande nätverk av fasta antenner eller basstationer som kommunicerar med radiofrekventa signaler. I dag finns drygt 1,4 miljoner basstationer, vars antal nu ökar markant i och med införandet av 3G, tredje generationens teknik. Andra trådlösa nätverk med snabb uppkoppling till Internet och andra tjänster blir också allt vanligare i hemmen, på kontor och i det offentliga rummet (flygplatser, skolor, bostads- och stadsområden). Med denna utbyggnad av basstationer och lokala nätverk utsätts naturligtvis människor för ökad radiofrekvent strålning.

Resolution 1815 (2011) 2(5)

4. Medan å ena sidan elektriska och elektromagnetiska fält av vissa frekvensband bara har positiva effekter som används inom medicinen, förefaller icke-joniserande strålning på andra frekvenser ha mer eller mindre potentiellt skadliga effekter. Här rör det sig både om extremt låga frekvenser från elledningar, och höga som inom radar, telekommunikation och mobiltelefoni. Det är fråga om en mer eller mindre potentiellt skadlig icke-termisk biologisk påverkan såväl på växter, insekter och djur som på den mänskliga kroppen, även när de utsätts för nivåer som är lägre än de officiella gränsvärdena.

5. När det gäller de officiella gränsvärdena för emission av elektromagnetiska fält av alla typer och frekvenser, rekommenderar Parlamentariska församlingen starkt att ALARA-principen tillämpas (= as low as reasonably achievable3), och detta gäller då både de s.k. termiska och de icke-termiska eller biologiska effekterna av elektromagnetisk strålning. Dessutom skall försiktighetsprincipen tillämpas när vetenskaplig forskning inte med tillräcklig säkerhet kan fastslå skadeeffekter. Med tanke på människors ökande exponering för elektromagnetisk strålning, speciellt ungdomar och barn, skulle det kunna resultera i extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader om man inte beaktar tidiga varningar.

6. Parlamentariska församlingen beklagar att trots uppmaningar om att beakta försiktighetsprincipen, och trots alla rekommendationer, deklarationer och vissa framsteg inom lagstiftningsarbetet, råder det fortfarande en ganska ljum reaktion visavi kända och nya miljö- och hälsorisker. Förseningar är mer regel än undantag när det gäller att anta och genomföra effektiva förebyggande åtgärder. Att invänta hög bevisnivå från vetenskaplig och klinisk forskning innan man går till handling för att förhindra välkända risker, kan leda till utomordentligt höga framtida kostnader av både ekonomisk och mänsklig art, såsom det en gång skedde i frågan om asbest, blyad bensin och tobak.

7. Parlamentariska församlingen konstaterar också att problemet med elektromagnetiska fält eller vågor och deras eventuella följder för miljö och hälsa har tydliga paralleller med andra aktuella frågor, såsom licensiering av läkemedel, kemikalier, bekämpningsmedel, tungmetaller eller genmodifierade organismer. Därför menar man att den vetenskapliga expertisens trovärdighet och oberoende är avgörande för att uppnå en öppen och balanserad bedömning av möjliga negativa effekter på miljö och människors hälsa.

8. Med hänsyn till det ovan anförda rekommenderar Parlamentariska församlingen medlemsstaterna i Europarådet följande:

8.1. att allmänt:

8.1.1. vidtaga alla rimliga åtgärder för att minska exponering för elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvenser från mobiltelefoner, och i synnerhet exponering när det gäller barn och ungdomar som förefaller att ha störst risk att utveckla hjärntumörer;

8.1.2. ompröva de nuvarande vetenskapliga normerna för exponering för elektromagnetiska fält som är satta av Internationella kommissionen för skyddet mot ickejoniserande strålning4, vilka i dag har allvarliga brister; vidare att tillämpa ALARA-principen, som omfattar såväl termiska effekter som icke-termiska eller biologiska effekter av elektromagnetiska emissioner eller strålning;

8.1.3. införa informations- och upplysningskampanjer om riskerna med potentiellt skadliga långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, särskilt med inriktning på barn, tonåringar och unga människor i fertil ålder;

8.1.4. ägna särskild uppmärksamhet åt elöverkänsliga människor som lider av ett syndrom som medför överkänslighet mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive att inrätta strålningsfria zoner som inte täcks av trådlösa nätverk; (Vilket mobilindustrins lobbyister tycks hindra se bilaga 2)

8.1.5. i syfte att minska kostnader samt att spara energi och skydda miljö och människors hälsa, intensifiera forskning om nya typer av antenner, mobil- och DECTtelefonutrustning, samt att uppmuntra forskning inriktad på att utveckla telekommunikation som bygger på andra tekniker som är lika effektiva, men vars effekter är mindre negativa för miljö och hälsa;

8.2. i fråga om privat användning av mobiltelefoner, trådlösa DECT-telefoner, WiFi, WLAN och WIMAX för datorer och annan trådlös utrustning, som elektroniska barnvakter:

8.2.1. i överensstämmelse med försiktighetsprincipen, sätta förebyggande gränsvärden avseende långtidsexponering för mikrovågor i all inomhusmiljö, vilka inte får överstiga 0,6 volt per meter, och på medellång sikt minska det till 0,2 volt per meter;

8.2.2. genomföra lämplig riskbedömning för all ny typ av elektrisk utrustning innan licensiering;

8.2.3. införa tydlig märkning, som anger förekomst av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, utsänd effekt eller SAR5-värdet för utrustningen samt eventuella hälsorisker i samband med dess användning;

8.2.4. öka medvetenheten om potentiella hälsorisker med trådlösa DECT- telefoner, babyvakter och andra hushållsapparater som avger kontinuerligt pulsade vågor, om dessa ständigt står i standby, och rekommendera användning av trådbundna, fasta telefoner i hemmet, eller, om det ej är möjligt, åtminstone rekommendera modeller som inte ständigt avger pulsade vågor;

8.3. angående skydd av barn:

8.3.1. att inom departement och ministerier (som utbildning, miljö och hälsa) utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenomtänkt och långvarig användning av mobiltelefoner och andra produkter som avger mikrovågor;

8.3.2. för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet;

8.4. avseende planering av elledningar och länkantenner6/basstationer:

8.4.1. att vid stadsplanering se till att högspänningsledningar och andra elektriska installationer placeras på ett säkert avstånd från bostäder;

8.4.2. tillämpa strikta säkerhetsnormer för hälsoeffekter av elektriska system i nya bostäder;

8.4.3. sänka gränsvärdena för basstationsantenner i enlighet med ALARA-principen och installera system för heltäckande och kontinuerlig övervakning av alla typer av antenner;

8.4.4. bestämma placering av nya GSM, UMTS, WiFi eller WIMAX-antenner i samråd med lokala och regionala myndigheter, lokala invånare och sammanslutningar av engagerade medborgare, och inte endast med hänsyn till operatörernas önskemål;

8.5. om riskbedömning och försiktighetsåtgärder:

8.5.1. se till att riskbedömningen får en mer förebyggande inriktning;

8.5.2. förbättra riskbedömningars kvalitet genom att skapa en normativ riskskala i syfte att göra den framtagna risknivån obligatorisk, samt att ge i uppdrag att studera flera olika riskhypoteser och ställningstaganden, och därvid beakta överensstämmelse med verkliga förhållanden;

8.5.3. fästa avseende vid och skydda forskare som ”höjer ett varnande finger” på ett tidigt stadium;

8.5.4. formulera en på mänskliga rättigheter inriktad definition av försiktighets- och  ALARA-principerna;

8.5.5. öka offentlig finansiering av oberoende forskning, i synnerhet genom bidrag från industrin och beskattning av de produkter som är föremål för offentlig forskning i syfte att utvärdera hälsorisker;

8.5.6. skapa oberoende nämnder för tilldelning av offentliga medel;

8.5.7. se till att insyn i lobbygrupperna blir obligatorisk; (Min kommentar: den senaste FAS- rapporten ”Resarch during the last ten years Radiofrequenscy Electromagnetic Fields –Risk of disease and ill health”juni 2012 är sammanställd av fyra dokumenterat lobbyister för mobilindustrin Anders Ahlbom, Maria Feychting, Lena Hillert, Yngve Hamnerius, vilket är anmärkningsvärt. Sammanställningen är en ren partsinlaga och propaganda för mobilindustrin som dessutom har finansierats med skattemedel En skandal)

 8.5.8. främja mångsidiga och fria, öppna debatter mellan alla typer av aktörer, inklusive från det civila samhället (Århus-konventionen).

 _______________________________

Samhällsnytta av den nya typen av 3G och 4G är så låg att en storskalig totalexponering av hela befolkningen inte kan anses vara rimlig Miljöbalkens Allmänna Hänsynsregler 7, 9 §§.

Enligt Telias trendspanare nyttjas mobilen mest för rent nöje, att se på film, spela spel, lyssna på musik eller besöka Facebook. Det är enbart 27 % som nyttjar mobilen till att enbart prata och skicka sms. Det är därför inte rimligt att belasta en hel befolkning och utsätta redan skadade för stort lidande enbart för att vuxna skall nyttja mobilen till rent nöje. (bilaga 4)

______________________________________

Min begäran

Med anledning av ovanstående och att kommun är ansvarig tillsynsmyndighet överklagar jag Torsås kommuns beslut till länsstyrelsen och begär att mätningar utförs på min fastighet Ugglemad 1:35 för att säkerhetsställa vem som belastar min bostad med så kraftig elektromagnetisk strålning att jag känner mig hotad till livet enligt de symtom jag tecknat ner. Eftersom jag tidigare blivit utsatt för samma händelse vid tidigare boende i Igelösa, Kalmar kommun finns det även skäl att misstänka en brottslig handling mot mig.

Jag begär en bekräftelse att min överklagan skickats till länsstyrelsen.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Bilagor

1. Europakommissionen granskat 2005 om Mind Control

2. Svar från Post- och telestyrelsen

3. Mobillobbyister stoppar elsanerade lägenheter i Degerfors kommun

4. Europaparlamentets skriftliga förklaring 0014/2012

5. Telias Trendspanare

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s